Дом здравља „Богатић“ Богатић


На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, аутономна покрајина и локална самоуправа  („Службени гласник РС “ бр.106/2018), члана 23.Статута Дома здравља „ Богатић “ Богатић, а у складу са Кадровским планом за Дом здравља Богатић за 2018.годину,број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године и Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Министарства здравља 51 број: 112-10323/2018 од 29.10.2018. године, директор Дома здравља „Богатић “ Богатић, дана 01.04.2019. године расписује:

 

 Ј А В Н И    О Г Л А С

ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Радно место – Магистар фармације – медицински биохемичар

 

Број извршилаца - 1 (један).

 

Начин заснивања радног односа - неодређено време.

 

Радно време – пуно

 

Стручна спрема / образовање – високо образовање

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да приложе:

- пријаву на оглас

-  кратку  биографију

 - фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних

-  фотокопију уверења о држављанству

 - фотокопију дипломе или уверења о завршеном медицинском факултету

            - фотокопију уверења о положеном стручном испиту

 - фотокопију лиценце односно одобрења за самосталан рад у струци

              - доказ да кандидат има најмање шест месеци радног искуства у звању Магистар фармације – медицински биохемичар.
             Документација може да се подносе и у неовереним фотокопијама, али приликом заснивања радног односа,изабрани кандидат дужан је да достави оверене фотокопије наведених докумената.
Уколико изабрани кандидат не достави горе наведене документе у захтеваном року,са њим се неће засновати радни однос.

 

Рок за подношење пријаве је  8 (осам)  дана од дана објављивања огласа у листу „ПОСЛОВИ“ Националне службе за запошљавање.

 

Оглас ће бити објављен и на веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Пријаве се подносе лично на писарници Дома здравља „Богатић“ Богатић, Мије Јовановић 25, радним даном од 7.00-14.00 сати  или путем поште на адресу: Дом здравља „Богатић “ Богатић, Мије Јовановић 25,  15350 Богатић са назнаком „ Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место Магистар фармације – медицински биохемичар.
Непотпуне, неблаговремене као и пријаве са неодговарајућом документацијом неће бити разматране.

 

Директор

Др Горан Макунчевић