Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник

Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и на основу Одлуке директора  02-бр. 336/1 од 01. 4. 2019. године, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

 

            I Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник има потребе за заснивањем радног односа на ОДРЕЂЕНО време, због привремено повећаног обима посла и то.

 

  1. У Служби хитне медицинске помоћи:

 

  • Доктора медицине у хитној медицинској помоћи................1 извршиоца за рад на одређено време у трајању најдуже 31. 5. 2019. године

            Опис послова :

-   дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

-    учествује у посебним програмима (мере у току епидемија и масовних несрећа, )

-    обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења,

-    прописује лекове и медицинска средства

-    збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравственеустанове;

-    даје оцену о здравственом стању,  управља моторним возилом , иде у кућне посете у оквиру теренског рада;

-     учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

-    обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

-     планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

-     обавља послове предвиђене Правилником о номенклатури здравствених услуга на примарном ниову здравствене заштите које су предвиђене за услуге  лекара хитне медицине,

Утврђује време и узрок смрти

 

             Услови за пријем у радни однос кандидата су:

 

Високо образовање:

-    на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

 -  на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао

      високо образовање до 10. септембра 2005. године. година,

-    стручни испит;

 -     лиценца;

        

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то:

  • фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету,
  • уверење о положеном стручном испиту,
  • лиценцу или решење о упису у комору,
  • доказ о радном искуству,

 

            Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом или лично у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање у Трстенику, на адресу: Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, ул. Светог Саве бр. 49, 37240 Трстеник.

             Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља.

 

            Контакт телефон: 037/714-150

 

            Кандидати ће о одлуци о избору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.

 

 

Д и р е к т о р,

Др Радован Поповић, спец.

ургентне медицине