Институт за онкологију и радиологију Србије

На основу члана 7., 8., и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 1/2015) одлуке в.д. директора Института за онкологију и радиологију Србије за расписивање огласа,  у складу са Кадровским планом Института за онкологију и радиологију Србије за 2018. годину, бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године и  члана 22. Статута Института за онкологију и радиологију Србије,  расписује се

 

ОГЛАС

 

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом, ради повећаног обима посла, на пословима:

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ – 2 извршиоца,

 • За потребе Клинике за онколошку хирургију – у трајању од 6 месеци,
 • За потребе Клинике за медикалну онкологију – у трајању од 12 месеци.

Услови за заснивање радног односа:

Високо образовање из области медицине:

 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 • положен стручни испит;
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине,
 • просечна оцена већа од 8,
 • здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа у складу са законом.

Заинтересовани кандидати подносе:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
 • фотокопију потврде о положеном стручном испиту.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање и на интернет презентацији Министарства здравља Републике Србије.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Института за онкологију и радиологију Србије (www.ncrc.ac.rs). Кандидати који буду изабрани у обавези су да доставе оверене фотокопије тражених докумената.Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе лично (приземље, соба бр. 32) или путем препоручене пошиљке  на адресу:

Институт за онкологију и радиологију Србије

- Одељење за правне послове (за оглас) -

 

Београд, Пастерова 14

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Радан Џодић