Клиничко-болнички центар ''Бежанијска Коса''-Београд

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 106/18), члана 24-27 и члана 192. Закона о раду („Сл. гласник РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење“), члана 23. Статута КБЦ „Бежанијска коса“-Београд и Правилника о процедури и критеријумима за заснивање радног односа у КБЦ „Бежанијска коса“-Београд број 7524 од  03.09.2015. године, расписујем следећи

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

1 здравственог неговатеља на осталим болничким одељењима за рад на одређено време

 ради замене привремено одсутне запослене

са пуним радним временом и пробним радом од 3 месеца

 

Услови за заснивање радног односа за здравственог неговатеља на осталим болничким одељењима су:

 

 • Медицинска школа – смер здравствени неговатељ (III степен стручне спреме)
 • Радно искуство у струци (на пословима здравствене заштите)

 

Критеријум:

 

 • Просечна оцена у средњој школи
 • Радно искуство у струци (које се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа, а ради сравњења са радним стажом евидентираних у радној књижици – уколико је кандидат поседује)
 • Оцена на разговору

 

Заинтересовани кандидати подносе – неоверене фотокопије следећих докумената:

 • пријаву са кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и е-маil адресом,
 • фотокопију сведочанства средње медицинске школе (све 3 године),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства и уверења издати на девојачко презиме),
 • фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује),
 • доказа о радном искусту у струци: подразумева радно на пословима здравствене заштите (радни однос се доказује Уговорима о раду као и решењима о престанку радног односа ради сравњења са радним стажом уписаним у радну књижицу уколико је кандидат поседује)

 

Са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос, Комисија ће обавити разговор или утврдити други начин оцењивања кандидата (тестирање, провера практичних знања, способности и вештина) на основу којих ће се кандидати рангирати.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити:

 

 • доказ о општој здравственој способности; неоверену фотокопију: доказа о започетој или извршеној имунизацији на хепатит Б x2; оверене фотокопије: дипломе; неоверене фотокопије: одјаве на претходно осигурање – МА обрасац; фотокопију личне карте у 3 примерка уколико је без чипа или на старом обрасцу (уколико је са чипом понети је са собом) и радну књижицу уколико је поседује (због израчунавања стажа као и минулог рада).

 

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као и документа којим се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у архиву КБ Центра до 15 часова радним данима (трећи спрат, Управа) или слати поштом на адресу Клиничко-болнички центар "Бежанијска коса"-Београд, Ул. Бежанијска коса б.б. 11080 Земун, односно у року од 8 дана од дана објављивања конкурса са назнаком "Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време за радно место – 1 здравственог неговатеља на осталим болничким одељењима ”.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

По завршеном конкурсу предата документа се неће враћати кандидатима.

За све информације се можете обратити на телефон 011/20-95-605.                               

Д-но:

 • директору
 • кадровској служби
 • огласна табла
 • архиви

 

Директор Клиничко-болничког центра

 Асс. др сц. мед. ВНС Марија Здравковић