Завод за јавно здравље «Тимок» Зајечар

На основу члана 7. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Рeпублика Србија (“Сл. гласник РС“, бр. 106/2015), члана 22. Статута Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, Закључка 51 број: 112-859/2018 од 30. јануара 2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Кадровског плана Завода за јавно здравље «Тимок» Зајечар за  2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20. августа 2018. године и Одлуке директора Завода бр. 3-699/19 од 21.03.2019. године, овим Завод за јавно здравље «Тимок» Зајечар, објављује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

једног извршиоца на радном месту Дипломираног инжењера информатике, са пуним радним временом, на неодређено време и пробним радом у трајању до 3 (три) месеца.

 

Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Заводу за јавно здравље «Тимок» Зајечар.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завршен факултет из области информационих система и технологија (VII1 степен), добро познавање рачунарских система и програмских језика, возачка дозвола Б категорије.

 

Заинтересовани кандидати преко Одељења за опште и правне послове Завода, уз пријаву  прилажу доказе о испуњености услова огласа у неовереним фотокопијама: фотокопију дипломе о завршеном факултету, изводе из матичне књиге рођених и матичне књиге држављана, кратку биографију (CV) са адресом, контакт телефоном и е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање  „Послови“.

 

Пријаве слати на адресу: Завод за јавно здравље «Тимок» Зајечар, ул. Сремска бр.13, 19000 Зајечар, са назнаком „за оглас“, или лично доставити Одељењу за правне и опште послове на адреси Завода.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор и проверу знања.

 

Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

 

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на огласној табли Завода и на Wеб сајту Завода, а све потребне информације се могу добити у Одељењу за опште и правне послове.

 

Оглас објавити на Wеб сајту Завода.