Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе,  и Одлуке директора Института за трансфузију крви Србије број 1580/1 i број 1595/1 обе од 04.04.2019. године, расписује се:

 

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време за следеће радно место

 

Возач у дистрибуцији лекова, медицинских средстава, крви и компонената крви  – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Средње образовање

изузетно:

- основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.

Додатна знања / испити / радно искуство

- возачка дозвола Б категорије.

Радни однос се заснива на одређено време до три месеца трајања, због потребе завршетка посла на превозу крви/компонената крви мобилних екипа и др., чији је обим привремено повећан.

Опис посла: управљање наменским возилом Института или осталим моторним возилима Института за прикупљање крви; превоз мобилних екипа, давалаца и спољних сарадника, материјала, сировина и др,; одржавање возила; помоћ код утовара и истовара мобилне екипе и др. 

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Фотокопију возачке дозволе
  • Кратку биографију

 

Администратор подршке корисницима информационих система и технологија – 1 извршилац

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање :

- на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године из области информатике;

- на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године из области информатике;

или

- средње образовање.

Радни однос се заснива на одређено време до три месеца трајања, због потребе завршетка посла на старању о исправном функционисању информационог система, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: старање о исправном функционисању ПС-а, терминала и штампача и обезбеђивање других оптималних услова за рад информационог система, сарадња са програмером при тестирању програма и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Кратку биографију

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

Др Весна Мијуцић