Општа болница „Свети Лука“ Смедерев

 На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.75/14), Закључка 51 Број  112-655/2019 од 25.01.2018.год.,  Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и одлуке помоћника в.д.директора бр.579/2019-2 од 04.04.2019.год. о расписивању огласа, а у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима за пријем у радни однос бр.3354/2013-1 од 01.11.2013.год.,

ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
Улица Кнез Михаилова бр.51
11300  Смедерево

р а с п и с у ј е

О Г Л А С
за пријем

1.

-  ЈЕДНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР- општи смер, IV  степен стручне спреме, за рад  на одељењу за пнеумофтизиологију, рад у сменама, са пуним радним временом, на неодређено време

-  ЈЕДНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР- општи смер, IV  степен стручне спреме, за рад  на одељењу за неурологију, рад у сменама, са пуним радним временом, на неодређено време

 

            

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:

- пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона, адресом и e-mail-ом,
-  оверену фотокопију дипломе о завршеном IV степену стручне спреме – општи смер,

- оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

- оверену фотокопију лиценце или решења о упису у комору,

  • уверење о радном стажу у струци по положеном стручном испиту, уколико кандидат поседује претходно радно искуство у струци,
  • фотокопију / очитану личну карту
  • доказ о објављеним стручним радовима у стручним публикацијама, уколико кандидат поседује,
  • доказ о знању страног језика (енглески, немачки, француски или руски) са потврдом уколико кандидат поседује или фотокопија  индекса.
  1.  

Комисија именована одлуком директора ће сачинити  ранг листу и дати директору предлог за пријем кандидата.

3.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

Пријаве са доказима достављати у затвореним ковертама преко писарнице  Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево,  или путем поште, на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "пријава на оглас".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

По овлашћењу за заступање

Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево

Помоћник директора за медицинске послове:

др Жељко Смиљанић