Oпшта болница Ваљево

На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач РС,  аутономна  покрајина   и  јединица   локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.106/2018)   и одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-2853 од   02.04.2019.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

         за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време  ради  замене  привремено   одсутне  запослене  до  повратка  са  породиљског  одсуства  и  одсуства  са  рада  ради   неге   детета,   за  радно  место

 

- медицинска  сестра/техничар   на  болничком  одељењу  за   потребе   Службе  хирургије-Одсек  васкуларне  хирургије  -  1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

* завршена   средња   медицинска   школа  , општи  смер , IV степен  стручне  спреме

* положен  стручни  испит

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  пријаву  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

* фотокопију   дипломе   о  стеченом   образовању   одговарајућег   профила

* фотокопију   уверења  о  положеном  стручном   испиту

 * извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана  објављивања  огласа  у  публикацији ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран  Ђурић, в.д. директора

Oпшта  болница  Ваљево

 

 

  На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач РС,  аутономна  покрајина   и  јединица   локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.106/2018)   и одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-2851 од   02.04.2019.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

         за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време  ради  замене  привремено   одсутне  запослене   до  повратка  са  трудничког, односно  породиљског  одсуства  и  одсуства  са  рада  ради   неге   детета,   за  радно  место

 

- медицинска  сестра/техничар  у   хемодијализи   за   потребе   Службе  за  унутрашње  болести-Одсек  за  нефрологију  са  дневном  болницом  за  перитонеалну  дијализу  и  хемодијализу  -  1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

* завршена   средња   медицинска   школа ,општи  смер,  IV  степен  стручне  спреме

* положен  стручни  испит

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  пријаву  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

* фотокопију   дипломе   о  стеченом   образовању   одговарајућег   профила

* фотокопију   уверења  о  положеном  стручном   испиту

 * извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана  објављивања  огласа  у  публикацији ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран  Ђурић, в.д. директора