Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу члана 18. и 21. Статута Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш  члана 131. Закона о здравствениој заштити („Сл. Гласник РС“, бр.107/2005,72/2009-др закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др закон и 93/2014) и указане потребе, директор Института за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“ Ниш доноси одлуку:

 

ПОНИШТАВА СЕ

 

ЈАВНИ ОГЛАС бр. 03-969/3 од 11.03.2019. године

 

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Поништава  се  оглас за пријем у радни однос  на одређено радно време до 30.јуна 2019. године,  са пуним радним временом, за следеће послове:

 

 • Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима......................................................................2 извршиоца

Опис послова:

 

 • Прима болеснике и помаже приликом смештаја и упознаје их са кућним редом Института,
 • Припрема и учествује у визити;
 • Спроводи све терапијске поступке у лечењу болесника по налогу лекара, требује и даје медикаменте, ињекције, инфузије, трансфузије и осталу потребну терапију;
 • Узима материјал за лабораторијске анализе и припрема болеснике за консултативне специјалистичке прегледе;
 • Стара се о брзом прикупљању резултата болесника;
 • Стерилише инструменте и остали санитетски материјал потребан за рад;
 • Стара се о правилној исхрани болесника и хигијени болесничких соба;
 • Спроводи здравствено просвећивање код болесника и нижег особља у организационој јединици;
 • Води потребну медицинску документацију;
 • Помаже у спровођењу терапије код теже покретних и непокретних болесника;
 • Води бригу о стању, хигијени и потребама теже покретних и непокретних болесника;
 • Врши услуживање болесника у захтевима физиолошких потреба по собама и ради на одржавању и хигијени прибора потребног теже покретним и непокретним болесницима;
 • Ради и друге послове медицинске сестре по налогу директора Института, помоћника директора за медицинска питања, начелника клинике, шефа одсека, лекара специјалисте, главне сестре и одговорне сестре на клиници;

  

 • За свој рад одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику клинике, шефау одсека, лекару специјалисти, главној сестри и одговорној сестри на клиници.

 

            Институт за лечење и рехабилтиацију“Нишка Бања“ Ниш  је 11.03.2019. године на сајту Националне службе за запошљавање објавио оглас за пријем у радни однос на одређено радно време до 30.06.2019. године, за два извршиоца на радном месту Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима.

Комисија  по  Решењу директора  бр. 03-969/4 од 26.03.2019. године, се дана 28.03.2019. године састала, како би на основу пристиглих пријава, сагледавањем истих, изабрала  два кандидата који задовољавају услове oгласа и испуњавају додатне  услове за рад на утврђеном радном месту, а на основу стручне процене запослених одређених за рад у комисији Решењем директора  бр. 03-969/4 од 26.03.2019. године.

Чланови комисије именовани горе наведеним Решењем, утврдили су да на основу пристиглих пријава није било могућности да се изврши адекватан избор и констатовали су  да оглас треба поништити.

Поштујући наведено, овим се поништава јавни оглас бр. 03-969/3 од 11.03.2019. године, који ће поново бити расписан у одређеном року ради пријема у радни однос два извршиоца за радно место Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић