Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“ бр. 36/2010, 01/2015 и 106/2018), и члана 21. Статута,  директор Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

 

  1. Медицинска сестра-техничар на осталим болничким одељењима, на одређено време по основу замене привремено  одсутног  радника, 1  извршилац, са пуним радним временом, пробни рад три месеца.

            Потребна стручна спрема и услови за обављање послова:

            Средња медицинска школа, општи или педијатријски смер, положен стручни испит,

            лиценца за рад.

  1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге  – на одређено време, замена привремено одсутног радника, уз пробни рад од 3 месеца, 1 извршилац, са пуним радним временом.

            Потребна стручна спрема и услови за обављање послова:

             ПК или НК радник.

             Радно искуство: 6 месеци.

 

Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе фотокопије: дипломе о завршеној школи, уверење о стручном испиту, лиценца за рад, извод из матичне књиге рођених, доказ о радном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). 

Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове на које се прима,  потврда да се против лица не води судски поступак као и потврду о неосуђиваности.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају на адресу: Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 17а – Правна служба.


Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања oгласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“ .

 

ДИРЕКТОР СПЕЦ.БОЛНИЦЕ

Др Мирјана Бошковић