Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ

 На основу члана 7. I 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе  и члана 23. Статута здравствене установе Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ а у складу са насталим потребама и објављујемо

ЈАВНИ ОГЛАС 

За пријем у радни однос :

1/једне стоматолошке сестре-зубног асистента  са пуним радним временом на неодређено време

Услови:

       -  Средња медицинска школа IV степен-смер стоматолошка сестра-зубни асистент

       -  Положен стручни испит       

        - Поседовање лиценце      

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања од стране  Министарства здравља РС и Националне службе за запошљавање .

         Потребна документа/оверена фотокопија/ су:  

                               -диплома средње медицинске школе /смер стоматолошка сестра-зубни

                                асистент                              

                               -потврда о положеном стручном испиту

                               -лиценца

                               -извод из матичне књиге рођених                                       

Документа се достављају лично или поштом на адресу:

Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ, Партизанска 145, 37215 Ражањ

са назнаком ,, Пријава на оглас,,

Одлуку о избору кандидата доноси директор установе у Законом предвиђеном року.

Обавештење  о извршеном избору, кандидати могу добити на телефон 037/841 663

 сваког радног дана од 7-14 часова.

Контакт особа Млађанка Милић, телефон 037/841 663

 

Д и р е к т о р,

Ненад Станковић, дипл.ецц