Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

насеље Озрен бб

18230 Сокобања

расписује

 

ОГЛАС

 

за пријем у  радни  однос на  одређено време од 3 месецa због повећаног обима посла,  са пуним радним временом

 

За радно место Возач санитетског возила у болничким установама, са следећим описом посла: Врши превоз пацијената који није хитан али је оправдан и медицински неопходан-помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената,одржава, прати и води евиденцију о исправности возила и опреме у возилима.Врши превоз радника ради обављања службених послова.Обавља дистрибуцију службене поште  Дужан је да води редовну и исправну евиденцију  о пређеној   километражи иколичини утрошеног  горива и мазива.Дужи се возилом и алатом.Одржава возила и опрему у гаражи. Обавештава шефа техничке службе о променама на возилима.Води евиденцију регистррација возила и обавештава о потреби  вршењарегистрације и сервисирања возила. Обавезан    је да се у свако доба одазове на позив   дежурног лекара ради превоза  болесника или радника.у хитним случајевима.По потреби чисти снег у кругу болнице.Одржава чистоћу у просторијама аутогараже.По потреби обавља    и друге послове по налогу претпостављеног или директораболнице.Употребљава моторна возила, средње сложене апарат   и ручна средства за рад.За свој рад одговара шефу техничког одсека.

 

-Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

-Средња стручна спрема

-положен возачки испит Б категорије

 

 

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:

  • Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној  средњој школи
  • Очитану возачку дозволу за возаче Б категорије.

 

 

Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

 

  • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927

 

  • Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас за возача " или лично у просторијама Болнице.

 

 

ВД.ДИРЕКТОР БОЛНИЦЕ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

Др. Михајло Јовановић