Специјална болница за рехабилитацију Ивањица

           На основу члана 50., члана 51. и члана 52. Закона о запосленима у јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017 и 95/2018), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.106/18) и Одлуке о расписивању конкурса бр.374 од 08.04.2019.године, ВД директор Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

 за пријем у радни однос на одређено време

2 (два) лекара спец. физикалне медицине и рехабилитације

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од 6 (шест) месеци са пуним радним временом за радно место:

- лекар спец. физикалне медицине и рехабилитације – 2 (два) извршиоца

II

Услови за заснивање радног односа су:

- завршен Медицински факултет ( Спец.физикалне медицине и рехабилитације),

- положен стручни испит,

- најмање 6 месеци радног искуства у звању - лекар спец. физикалне медицине и рехабилитације.

III

Уз пријаву се подносе следећа документа:

- оверена фотокопија дипломе о завршеном медицинском факултету – спец.физикалне медицине и рехабилитације,

- пријава на оглас са кратком биографијом,

- оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту.

IV

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор ради пружања додатних информација и провере знања уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

V

Оглас објавити на веб страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана објављивања огласа на веб страни Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар бр. 78 или доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 032/661-305.

 

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ИВАЊИЦА

ВД директор

др Мирослав Поповић