Дом здравља Осечина

На сонову Колективног Уговора код послодавца Дома здравља Осечина  Члан 6-9 , а у складу са Кадровским планом  Дома здравља Осечина, Статута Дома здравља Осечина чл.23. и Одлуке директора Дома здравља Осечина  од 02.04.2019.год.

 

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА

РАСПИСУЈЕ :

О Г Л А С

 

I

За пријем у радни однос на неодређено  време и то:

-једног извршиоца –доктор медицине, са пуним радним временом у јединици за здравствену заштиту одраслог  становништва Дома здравља Осечина.

 

УСЛОВИ:- Високо образовање: Медицински Факултет
- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

-стручни испит;
- лиценца;
-најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.                

Потребна документација:

                               -оверена фотокопија  дипломе

                               -оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту

                                -извод из матичне књиг рођених                               

                                -уверење о држављанству

                                -уверење надлежне полицијске управе да лице није  осуђивано

                                -уверење надлежног суда да се против лица не води поступак

            Опис послова одређен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Осечина –

Послови и задаци:

            -превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;
- ради у превентивним саветовалиштима;
- организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);
- обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;
- прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала;
- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете;
- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;
- учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
- обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
- планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

-Ради као изабрани лекар,

-Утврђује време и узрок смрти

-Ради и друге послове у вези са остваривањем права из здравственог осигурања које му наложи непосредни руководилац.

-За свој рад одговара непосредном руководиоцу и директору Дома здравља Осечина

 

II

 

За пријем у радни однос на неодређено  време  и то:

један извршиоц -медицинска сестра техничар  са пуним радним временом у јединици за здравствену заштиту одраслог становништва Дома здравља Осечина.

УСЛОВИ:- -средње образовање у трајању од четири године-Медицинска школа

                   -стручни испит;
                   - лиценца.

                    -најмање шест месеци раднго искуства у звању медициснке сестре /техничара.                

Потребна документација:

                               -оверена фотокопија  дипломе

                               -оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту

                                -извод из матичне књиг рођених                               

                                -уверење о држављанству

                                -уверење надлежне полицијске управе да лице није  осуђивано

                                -уверење надлежног суда да се против лица не води поступак

            Опис послова одређен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Осечина –

Послови и задаци:

 • Учествује у тимском раду (лекар – медицинска сестра),
 • Заказује прегледе код изабраног лекара и прописивање месечне терапије хроничним болесницима,
 • Ради на отварању здравствених картона  за  нове и друге осигуранике, уредно води регистровање картона,
 • Врши пријем здравствених књижица код изабраног лекара и даје потребна објашњења,
 • Врши наплату услуга у готову уз издавање признаница за услуге које се плаћају и предаје готовину благајни,
 • Врши вођење протокола, дневника са попуњавањем одређених података и вођење друге одговарајуће медицинске документације (дневни и месечни извештаји), за прве, периодичне, систематске и друге прегледе,
 • Попуњава заглавља и других административних рубрика на налазима, упутима и другим медицинско-статистичкими извештајима и обрасцима (повреда на раду, путни налог,  бањским и комисијским упутима и сл.),
 • Врши вођење одредђених протокола и испуњавање обрасца за пријаве заразних и других обољења, повреда на раду, професионалних обољења, упута за комисију и др,
 • Саставља периодичне извештаје према налогу руководиоца јединице ( месечни и други извештаји),
 • Издаје и попуњава дознаке, односно извештаје о привременој спречености за рад,
 • Врши снимање стандардног ЕКГ као и осталих ЕКГ,
 • Активно учествује у здравствено васпитном раду,
 • Рукује повереним апаратима, инструментима и другим средствима рада на месту рада, врши одржавање истих у исправном стању,
 • Врши давање лекова-апикација ињекција, супкутарних, интрамускуларних,

             интравенозних,инфузионих раствора као и фракционо давање серума,

 • Обрађује ране (површинске) и врши превијање,
 • Врши све врсте имобилизације,
 • Врши вакцинацију и узимање потребних података,
 • Ради на стерилизацији и припреми материјала за одређене медицинске радње ( газе, туфере),
 • За свој рад одговара ординирајућем лекару, главној сестри  Дома здравља и начелнику јединице.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања  огласа у  публикацији „Послови“,  код Националне службе за запошљавање.

Непотпуне и неблаговремене  понуде неће се разматрати.

Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

 

Пријаве слати лично или путем поште на адресу :

Дом здравља Осечина

ул.Болничка 13-15

Осечина 14253

Са назнаком пријава на конкурс .