Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе,  и Одлукa директора Института за трансфузију крви Србије број 1672/1, број 1672/2, број 1672/3, број 1672/4, број 1672/5, број 1672/6 и број 1672/7 све од 08.04.2019. године, расписује се:

 

 

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време за следећа радна места

Виши лабораторијски техничар – 1  извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Радни однос заснива се на одређено време најдуже до два месеца трајања, због потребе завршетка посла на претрансфузионим испитивањима и дистрибуцији крви/продуката од крви, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: стручни послови вишег лабораторијског техничара из области клиничке трансфузије; извођење имунохематолошких претрансфузионих тестова; припрема специфичних компоненти крви; обезбеђивање техничких услова рада; вођење прописане здравствене документације и др.  

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Лиценцу
 • Кратку биографију

 

Виши лабораторијски техничар – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема/образовање

Високо образовање:

- на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Радни однос заснива се на одређено време најдуже до шест месеци трајања, због потребе завршетка посла на претрансфузионим испитивањима и дистрибуцији крви/продуката од крви, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: стручни послови вишег лабораторијског техничара из области клиничке трансфузије; извођење имунохематолошких претрансфузионих тестова; припрема специфичних компоненти крви; обезбеђивање техничких услова рада; вођење прописане здравствене документације и др.  

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Лиценцу
 • Кратку биографију

 

Лабораторијски техничар у трансфузиологији3 извршиоца са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- завршен специјалистички испит за рад у служби за трансфузију крви;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању  

Радни однос заснива се на одређено време до три месеца трајања, због потребе завршетка посла на претрансфузионим испитивањима и дистрибуцији крви/продуката од крви, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: извођење имунохематолошких претрансфузионих тестова; припрема специфичних компонената крви; обезбеђивање техничких услова рада; вођење прописане здравствене документације и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном специјалистичком испиту за образовни профил техничар за рад у трансфузији крви
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

 

Доктор медицине – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Радни однос заснива се на одређено време до шест месеци трајања због потребе завршетка посла на прикупљању крви, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: реализација плана и програма прикупљања резерви крви; припрема, контрола и организација рада екипе у Институту и на терену; здравствени прегелд давалаца крви и оцена здравственог стања; старање о здравственом стању давалаца крви. 

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Фотокопију лиценце
 • Кратку биографију

 

Лабораторијски техничар у дијагностици  – 4 извршиоца са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Радни однос заснива се на одређено време до три месеца трајања због потребе завршетка посла на прикупљању крви, чији је обим привремено повећан. .

Опис посла: пункција вене у циљу конзервације крви, узимање узорака за

анализе,одређивање хемоглобина и крвних група на плочици; старање о даваоцу за

време и непосредно након давања крви; обезбеђивање техничких услова рада и др.  

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Фотокопију лиценце
 • Кратку биографију

 

Медицинска сестра/техничар у амбуланти1 извршилац

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Средње образовање

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Радни однос се заснива на одређено време до два месеца трајања, због потребе завршетка посла на прикупљању крви, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: пункција вене у циљу конзервације крви, узимање узорака за

анализе,одређивање хемоглобина и крвних група на плочици; старање о даваоцу за

време и непосредно након давања крви; обезбеђивање техничких услова рада и др.   

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Фотокопију лиценце
 • Кратку биографију

Лабораторијски техничар у дијагностици  – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Радни однос заснива се на одређено време до три месеца трајања због потребе завршетка посла на извођењу имунохемијских анализа, чији је обим привремено повећан. .

Опис посла: пријем биолошког материјала за анализе, извођење имунохемијских анализа, израда реагеенаса, обезбеђивање техничких услова рада и др.   .  

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

 • Фотокопију дипломе
 • Уверење о положеном стручном испиту
 • Фотокопију лиценце
 • Кратку биографију

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др Весна Мијуцић