Дом здравља „Ириг“

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, АПВ и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.106/18), члана 24-27. Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017, 95/2018-аутентично тумачење), у складу са Кадровским планом Министарства здравља Републике Србије број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, члана 23. Статута Дома здравља “Ириг” као и одлуке директора број 648/19 од дана 08.04.2019.године Дом здравља „Ириг“ расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време

са пуним радним временом због повећаног обима посла у трајању до две годиине и то:

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ..............................................................................................1 ИЗВРШИЛАЦ за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих са хитном медицинском помоћи са санитетским превозом

 

         Опис послова:

 

 • Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
 • Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здравствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;
 • Ради у превентивним саветовалиштима;
 • Организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;
 • Обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује врсту и начин лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;
 • Прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско – техничка помагала;
 • Даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада;
 • Збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;
 • Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
 • Обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
 • Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;
 • Утврђује време и узрок смрти;

 

         Услови за заснивање радног односа:

 

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове:

 

 • VII/1 степен стручне спреме – завршен Медицински факултет,
 • Положен стручни испит,
 • Најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Заинтересовани кандидати дужни су да приложе следећу документацију:

 

 • Кратка биографија (CV) са адресом, контакт телефоном и е-mail адресом,
 • Фотокопија личне карте,
 • Диплома о завршеном факултету (оверена фотокопија),
 • Уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија),
 • Извод из матичне књиге рођених или венчаних (ако је кандидат променио презиме),
 • Уверење о држављанству (фотокопија),
 • Доказ о обављеном приправничком стажу у складу са Програмом
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (оригинал уверење суда, не старије од 6 месеци),
 • Уверење да кандидат није осуђиван (оригилан уверење из полицијске управе, не старије од 6 месеци).

 

           Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

           Приликом заснивања радног односа кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати, уколико изабрани кандидат не достави наведени документ у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

           Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља Републике Србије. Оглас ће бити објављен и на сајту Дома здравља „Ириг“.

           Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

            Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

 

           Пријаве са траженом документацијом доставити у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: ДОМ ЗДРАВЉА „ИРИГ“, ул.Војводе Путника бр.5, 22406 Ириг, са назнаком „Пријава на оглас за Доктора медицине“.

 

 

Дом здравља „Ириг“

Директор

др Небојша Ацин