Здравствени центар Ужице


                      На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107-3689   од                      09.04.2019.год  , Здравствени центар расписује  

 

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

            

      

 

       ОЈ Дом здравља Бајина Башта

 

  1. Возач у хитној медицинској помоћи /IIIсс/......................................................... 1 извршилац

 

      ОЈ Општа болница Ужице

 

  1. Фризер /берберин ................................................................................................ 1 извршилац    

 

Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место возача у хитној медицинској помоћи -III степен стучне спреме кв возач,завршено средње образовање одговарајућег смера  и возачка дозвола *Б* категорије
  • За радно место фризер/берберин –IV степен стручне спреме ,завршена средња школа одговарајућег смера,без обзира на радно искуство

 

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Кратку биографију

                      

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић