Дом здрављa Апатин

На основу одредаба члана 7. Колективног уговора за Дом здравља Апатин број: 01-115/2019 од 21.02.2019. године, а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2018. годину број: 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, директор Дома здравља Апатин расписује:  

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

.  

 

  1. МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ –МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР- НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ – 1 (један) извршилац са скраћеним радним временом (36 часова недељно), на одређено време до повратка запосленог са боловања преко 30 дана за рад у Служби за лабораторијску дијагностику.

 

      Опис посла: организује рад службе за лабораторијску дијагностику, стара се да односи свих здравствених радника службе према пацијентима буду у складу са етичким нормама здравствених радника, као стручни и организациони руководилац врши стручни надзор над радом радника службе, одговоран је за рад и радну дисциплину свих радника у служби и по потреби покреће дисциплински поступак због повреде радних обавеза, стара се о унапређењу стручног нивоа рада извршилаца путем увођења нових метода и техника рада, стара се о опремљености службе потребним апаратима и уређајима, стара се о спровођењу мера штедње и рационалнијег коришћења добара Дома, попуњава налог требовања материјалних средстава, потписује га и предаје на даљи увид комерцијали, сарађује са директором и консултује га о намерама и предузетим мерама.

 

Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

          Високо образовање:

  • интегрисаним академским студијама по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
  • основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

            Додатна знања, испити, искуство: стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у        звању магистра фармације медицинског биохемичара.

 

Пријаве на оглас се могу поднети лично у секретаријату Дома здравља Апатин, Нушићева бб, Апатин,  сваког радног дана од 08  до 13 часова или послати препоручено поштом на адресу: Дом здрављa Апатин, Апатин, Нушићева бб  са назнаком „За оглас“.

Уз пријаву са доказима о испуњавању услова кандидати достављају личну и радну биографију.

Уз пријаву се подносе у зависности од радног места: оверена фотокопија дипломе – уверења о завршеној школи, оверена фотокопија  уверења о положеном стручном испиту, оверена фотокопија лиценце и  потврда о радном искуству. Овера фотокопије докумената не може бити старија од 6 месеци.

  

Оглас се објављује на огласној табли НСЗ – Филијала Сомбор, организациона јединица Апатин, веб сајту Министарства здравља Републике Србије и огласној табли Дома здраља Апатин.

Оглас остаје отворен 8 дана и важи до 17.04.2019. године.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

д и р е к т о р,                               

Ракетић др Бранислав