Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 106/18), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-655/2019 од 25.01.2019. године и 51 број 112-1931/2019 од 26.02.2019. године, у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова Завода за биоциде и медицинску екологију

 

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

из Београда, ул. Требевићка бр. 16

расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 

I      ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК У БИОХЕМИЈСКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ - ИСТРАЖИВАЧ БИОХЕМИЧАР

- 1 ИЗВРШИЛАЦ

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) из области хемијских наука по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијам а у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године године, Хемијски факултет

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

Положен курс за рад са биоцидима

 

ОПИС ПОСЛА:

 1. рад у лабораторији за испитивање ефикасности биоцидних производа који се користе у комуналној хигијени,
 2. врши узорковање и хемијске и биохемијске анализе на терену и у лабораторији, као и оцењивање

резултата лабораторијских испитивања,

 1. контролише биолошки материјал узет / донет за рад,
 2. припрема реагенаса потребних за рад,
 3. израђује стручне анализе, извештаје и мишљења,
 4. послови иновације и развоја нових биоцидних производа,
 5. истраживања у реализацији програмских активности, писање, објављивање и излагање радова на

стручним и научним скуповима,

 1. учествује у мониторингу и сузбијању штетних организама,
 2. послови иновације као и развоја нових биоцидних производа,

 

Кандидат подлеже провери знања рада на лабораторијској опреми, течни и гасни хроматограф и атомски апсорпциони спектрофотометар. 

 

II        СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - 1 ИЗВРШИЛАЦ

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ:

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, економске струке по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, Економски факултет

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

Знање рада на рачунару

Положен испит за службеника за јавне набавке

 

ОПИС ПОСЛА:

 1. припрема годишњи план јавних набавки, план набавки на које се закон не примењује и план

контроле јавних набавки,

 1. прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за спровођење јавних набавки и

набавки на које се закон не примењује и спроводи јавну набавку,

 1. спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже мере за унапређење послова јавних

набавки и набавки на које се закон не примењује,

 1. контролише акте донете у поступцима јавних набавки, сачињава извештај и води евиденцију о

спроведеним контролама, према годишњем плану,

 1. учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије,
 2. прави план прећења и реализације извршења уговора и прати реализацију препорука о

спроведеним контролама, припрема уговоре, извештаје и води евиденције из области свог рада

 

Послодавац може вршити проверу знања кандидата из области позитивних прописа којима се регулише област јавних набавки.

 

За радно место под I и II:

 

Радни однос се заснива на неодређено време.

 

Уз пријаву се подноси биографија и докази о испуњености услова конкурса у неовереним фотокопијама (фотокопија дипломе/уверења).

 

Кандидат који подноси молбу за службеника за јавне набавке доставља и сертификат за службеника за јавне набавке.

 

Пријаве са траженим прилозима се достављају на адресу Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка 16, поштом или на писарницу Завода.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

Кандидат који буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

 

директор Завода

Прим. др Драгана Деспот