Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе,  и Одлукe директора Института за трансфузију крви Србије број 1647/1, од 10.04.2019. године, расписује се:

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време за следећe раднo местo

 

 

Дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

-знање рада на рачунару

Опис посла: припрема оштих и појединачних аката из области правних, кадровских и административних послова, вођење евиденија и сачињавање извештаја; спровођење поступка остваривања права, обавеза и одговорности из радног односа и др.

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Кратку биографију

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др. Весна Мијуцић