Дом здравља Гроцка

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (“Сл.гласник РС“ бр. 106/2018.) и овлашћења из члана 23. Статута Дома здравља Гроцка, а у  складу са Кадровског плана за 2018-ту годину бр.112-01-200/2018-02 од 20.августа 2018.године, као и дописом Министарства здравља РС Број:112-01-46/2019-02 од 19.фебруара 2019.године, којим је Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Министарства здравља Закључом 51 број:112-665/2019 од РС од 25.јануара 2019. године, дала сагласност за пријем у радни однос оглашеног кадра у ДЗ Гроцка,   директор Дома здравља доноси

 

О Д Л У К У   О  П О Т Р Е Б И  З А С Н И В А Њ А

Р А Д Н О Г  О Д Н О С А  Н А  Н Е О Д Р Е Ђ Е Н О  В Р Е М Е

I

Оглашава се потреба за пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време у Дому здравља Гроцка, за следеће радно место:

1) У Консултативно-специјалистичкој служби у Дому здравља Гроцка:

  • 1 доктора медицине специјалистa психијатрије са VII2 степеном стручне спреме;

2) У Служби за здравствену заштиту одраслих са кућним лечењем у ДЗ-а Гроцка:

  • 1 доктор медицине са VII1 степеном стручне спреме;

3) У Служби за здравствену заштиту одраслих грађана са кућним лечењем:

  • 1 медицинска сестра техничар-општег смера са IV степеном стручне спреме;

 

II

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

За радно место под бројем 1) доктор медицине специјалиста психијатрије,  кандидат треба да испуњава:

-завршен медицински факултет (звање доктор медицине-VII1 степен стручне спреме);

-положен специјалистички испит из психијатрије ( звање доктор медицине специјалиста психијатрије са VII2 степен стручне спреме);

-положен стручни испит;

-лиценцу за рад;

-познавање рада на рачунару;

 

Заинтересовани кандидат за пријаву на радно место доктора медицине специјалиста психијатрије подноси следећу документацију:

-фотокопију дипломе о завршеном факултету;

-фотокопију дипломе о завршеној специјализацији;

-фотокопију потврде о положеном стручном испиту;

-фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне лекарске коморе;

-фотокопију личне карте;

- кратку биографију, са навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном  адресом и контакт  телефоном кандидата.

 

За радно место под бројем 2) доктор медицине са VII1 степен стручне спреме,  кандидат треба да испуњава:

-завршен медицински факултет  (звање доктор медицине-VII1 степен стручне спреме);

-положен стручни испит;

-лиценцу за рад;

-познавање рада на рачунару;

-положен возачки испит.

Заинтересовани кандидат за пријаву на радно место доктор медицине, подноси следећу документацију:

-фотокопију дипломе о завршеном факултету;

-фотокопију потврде о положеном стручном испиту;

-фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне лекарске коморе;

-фотокопију личне карте;

-фотокопију возачке дозволе;

-кратку биографију, са навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом и контакт  телефоном кандидата.

 

За радно место под бројем 3) медицинска сестра техничар-општег смера са IV степеном стручне спреме,  кандидат треба да испуњава:

-завршену средњу медицински школу IV степен  (звање медицинска сестра техничар  општег смера са IV степеном стручне спреме);

-положен стручни испит;

-лиценцу за рад;

-познавање рада на рачунару;

-положен возачки испит;

Заинтересовани кандидат за радно место медицинске сестре-техничара општег смера подноси следећу документацију:

-фотокопију дипломе о завршеној школској спреми;

-фотокопију потврде о положеном стручном испиту;

-фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне  коморе;

-фотокопију личне карте;

-фотокопију возачке дозволе;

-кратку биографију, са навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачном адресом и контакт  телефоном кандидата.

 

III

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

Пријаве се подносе на адресу „Српско-грчког пријатељства“ бр.17  Гроцка или непосредно у канцеларији писарнице Правно-кадровске службе Дома здравља.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Како достављену документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена.

Одлука о избору кандидата на расписани конкурс, биће објављена на огласној табли Дома здравља Гроцка, а информације се могу добити у Правно-кадровској служби Дома здравља Гроцка.

 

IV

Оглас објавити на веб сајту Министарства здравља РС.

 

V

Одлуку доставити Националној служби за запошљавање ради  објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

 

Директор

с.р. др Небојша Благојевић