Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni Glasnik Republike Srbije“ broj 106/2018)

 

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“ RASPISUJE

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME

 

 

Jednog (1) Službenika za poslove odbrane, zaštite i bezbednosti   za potrebe Odseka za bezbednost, na određeno vreme – za puno radno vreme, period od dve (2) godine, radi povećanog obima posla.

Opis radnog mesta:

 • Vrši poslove Referenta za bezbednost i zdravlje na radu i Referenta protivpožarne zaštite.
 • Vrši kontrolu i unutrašnji nadzor nad primenom propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i protivpožarne zaštite.
 • Evidentiranje, izdavanje, korišćenje i unutrašnja kontrola HTZ opreme i druge opreme zaštite bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih.
 • Obavlja poslove zaštite zaposlenih na radu, u smislu Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu.
 • Obavlja poslove ispitivanja oruđa za rad, opasna sredstva za rad i uslove radne okoline.
 • Obavlja poslove od značaja za vojnu i civilnu odbranu, kao i poslove zaštite od požara, zemljotresa, poplave i druge elementarne nepogode.
 • Stara se o sprovođenju i primeni zakonskih i drugih propisa o bezbednosti i zdravlju na radu u Specijalnoj Bolnici, kao i zakonskih i drugih propisa o zaštiti stanovništva od duvanskog dima, kao i zaštite od požara.
 • Obavlja poslove evakuisanja pacijenata, zaposlenih i drugih lica iz objekata poslodavca u slučaju požara, zemljotresa, poplave i druge elementarne pogode.
 • Obavlja poslove prijave osiguranog slučaja i pokreće postupak radi naplate štete kod osiguravajućeg društva.
 • Vrši izradu godišnjeg plana poslova i obaveza u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih i protivpožarne zaštite, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.
 • Neposredno organizuje, kontroliše i koordinira rad zaposlenih na poslovima Čuvar, kao i lica sa posebnim ovlašćenjem za vizuelni nadzor.
 • Vrši kontrolu fizičkog, odnosno vizuelnog i tehničkog (video nadzor) obezbeđenja Specijalne bolnice, te stara se o sprovođenju i primeni zakonskih propisa o fizičkom obezbeđenju Specijalne bolnice.
 • Planira godišnji rad domaćina.
 • Organizuje i vrši raspored korišćenja godišnjeg odmora domaćina.
 • Po potrebi, privremeno i povremeno zamenjuje i vrši poslove Čuvara-domaćina, i to: U ime poslodavca, kao dobar domaćin, otvoreno, samoinicijativno i gostoljubivo vrši prijem pacijenata i drugih gostiju Specijalne bolnice, prilikom dolaska, kao i ispraćaj pacijenata i drugih gostiju poslodavca prilikom odlaska, ponašajući se u skladu sa najvišim pravilima ponašanja u smeštajnim obejktima, čuvajući ugled Specijalne bolnice, stvarajući pozitivnog utiska u kontaktima sa pacijentima i drugim gostima.
 • Dužan je da nosi prtljag pacijenata i drugih gostiju Specijalne bolnice.
 • Dužan je da pruži pomoć ograničeno pokretnim pacijentima i gostima, i drugim delimično ili potpuno invalidnim licima sa stručno-medicinskim pomagalama (invalidska kolica, štap itd.).
 • Dužan je da samoinicijativno ponudi pacijentu ili gostu da prtljag odnese do sobe pacijenta ili gosta, ukoliko je to potrebno zbog delimične ili potpune invalidnosti pacijenta ili gosta, kao i u slučaju kada to posebno zahteva pacijent ili gost bez obzira na njegovo zdravstveno stanje.
 • Dužan je da poziva lift za pacijente koga prati ili čiji prtljag nosi.
 • Materijalno odgovara za prtljag prilikom rukovanja sa istim.
 • Obezbeđuje i čuva imovinu Specijalne bolnice, stara se o obezbeđenju javnog reda i mira kod poslodavca.
 • Po potrebi, obezbeđuje izvršenje odluke poslodavca o udaljenju zaposlenog sa rada.
 • Udaljuje neželjene goste (gosti u jako alkoholisanom stanju, koji krše javni red i mir, odnosno narušavaju ugled poslodavca) u restoranu po zahtevu konobara, šefa sale ili šefa ugostiteljstva.
 • Vrši kontrolu alkohola u organizmu zaposlenih.
 • Vrši vizuelni nadzor prtljaga zaposlenih, sa spolja, uz poštovanje prava na privatnu sferu lica čije stvari posmatra.
 • Po potrebi vrši čišćenje snega sa prilaznih puteva do samog ulaza oko objekatata poslodavca, kao i na drugim otvorenim površinama po nalogu neposredno nadređenog rukovodioca.
 • Povremeno proverava i obilazi parking mesto za vozila, »Narodni Park« u delu koji se nalazi između objekata »Aquamarin« i »Abella«, kao i okolinu pomenutih objekata.
 • Neposredno ili pomoću službe recepcije vrši prijavu sumnjivih slučaja policiji.
 • Po potrebi, aktivno učestvuje u transportu svakog građana za vreme pružanja zdravstvene zaštite »hitne pomoći«, u objektima i u neposrednoj okolini objekata poslodavca, a u slučaju odsustva profesionalnih vozača poslodavca dužan je da radi kao vozač ambulantnog vozila.

Za svoj rad i sredstava rada koja su mu poverena odgovara rukovodiocu pravnih, kadrovskih i administrativnih  poslova.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa su:

 

Stručna sprema/obrazovanje:

 • na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;
 • na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;

ili

 • na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;
 • na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Dodatna znanja, ispiti i radno iskustvo:

 • znanje rada na računaru;
 • položen odgovarajući stručni ispit iz oblasti bezbednosti i zaštite rada rada, protivpožarne zaštite i zaštite imovine i lica u skladu sa zakonom.

 

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

 • prijavu na oglas
 • kratka biografija
 • fotokopija diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila,
 • fotokopiju lične karte
 • dokaz o vakcinisanom statusu iz Doma zdravlja za lica rođena posle 1971.g.

 

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati

poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

Odeljenje za pravne i opšte poslove

24420 KANJIŽA, NARODNI PARK B.B.

 

Sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove Službenika za poslove odbrane, zaštite i bezbednosti“.

 

 

Direktor Specijalne bolnice:

Dr med. Slobodanka Drndarski