Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе,

 и закључка Комисије  за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање  код корисника јавних средстава 51 број: 112-11582/2018  од 30.11.2018. године

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

насеље Озрен бб

18230 Сокобања

расписује

ОГЛАС

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом , и то:

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

- 1 извршилац-

 

Опис посла: Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и поремећаје коришћењем

одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене

 медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове

у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте

спроводи здравствену заштиту становништва, учествује у унапређењу квалитета

 здравствене заштите, обавља консултације са другим здравственим радницима и

 здравственим сарадницима,- планира, надзире и евалуира спровођење здравствене

 заштите, утврђује време и узрок смрти. Учествује у здравственом васпитању

 болесника и стручном усавршавању медицинског кадра. Обавља и друге послове

 из своје струке по налогу помоћника директора за медицинске послове.

За свој рад одговара шефу одељења-одсека.

 

Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

 

 • VII  степен стручне спреме,  завршен медицински факултет
 • положен стручни испит
 • започето обављање специјалчистичког стажа из физикалне медицине и рехабилитације
 • лиценцa за рад у струци или решење о упису у лекарску комору

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:

 • Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Оверена фотокопија уверења Медицинског факултета да је кандидат започео обављање специјачлистичког стажа из физикалне медицине и рехабилитације
 • Оверену фотокопију лиценце за рад у струци или оверену фотокопију решења о упису у именик лекарске коморе.

 

-Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

 

 • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927

 

 • Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас за доктора медицине"  или лично у просторијама Болнице, лицу за пријем поште.

 

 

Специјална болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања,

Др Михајло Јовановић, вд директор