Завода за јавно здравље Лесковац

На основу члана 23. Статута Завода за јавно здравље Лесковац, члана 7. став 1. тачка 3. Посебног колективног уговора за здравстве установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС 106/2018), у складу са дописом Министарсттва здравља, , њихов број 112-01-46/2019-02 од 12. фебруара 2019. године, наш број 535 од 18.02.2019. године, Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-655/2019 од 25. јануара 2019. године, Кадровским планом за Завод за јавно здравље Лесковац за 2018. годину, Одлуке в.д. директора Завода за јавно здравље Лесковац, број 618 од  25.02.2019. године, расписује се

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:

 

 

Вишег санитарног техничара/санитарно-еколошки инжењер – 1 извршилац

 

Поред општих услова прописаних законом, кандидат мора испуњавати и следеће услове:

Високо образовање: - на студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

 • на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

- Познавање рада на рачунару,;

- стручни испит;

- лиценца

Опис послова: према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЗЗЈЗ Лесковац.

 

            Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос, кандидати су дужни да доставе:

 

 • Пријаву на оглас, са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидата
 • Фото-копију личне карте
 • Оверену фотокопију Извода из матичне књиге рођених;
 • Оверену фотокопију Уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци);
 • Уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци)
 • Уверење Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци);
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној школи
 • Оверену фотокопију Уверења о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију лиценце

 

 • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање у публикацији „Послови“

 

 • Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља.

 

 • Пријаве на оглас доставити у затвореној коверти техничком секретару Завода за јавно здравље Лесковац или поштом на адресу: Завод за јавно здравље Лесковац, ул. Максима Ковачевића бр. 11, 16000 Лесковац, са назнаком „Пријава на оглас“ и назнаком радног места за које се конкурише.

 

 • Кандидати који не буду изабрани биће обавештени у складу са законом.

 

 • Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

 

 • Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре закључења Уговора о раду биће дужан да достави лекарско уверење о општој здравственој способности.

 

 • Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

 

вд директор

др Александра Николић