Завода за јавно здравље Лесковац

На основу члана 23. Статута Завода за јавно здравље Лесковац, члана 7. став 1. тачка 3. Посебног колективног уговора за здравстве установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС 106/2018), у складу са дописом Министарсттва здравља, , њихов број 112-01-46/2019-02 од 12. фебруара 2019. године, наш број 535 од 18.02.2019. године, Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-655/2019 од 25. јануара 2019. године, Кадровским планом за завод за јавно здравље Лесковац за 2018. годину, в.д. директора Завода за јавно здравље Лесковац, доноси дана 25.02.2019. године следећу

 

О Д Л У К У

 

  1. Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом у Заводу за јавно здравље Лесковац, у складу са  дописом Министарсттва здравља, њихов број 112-01-46/2019-02 од 12. фебруара 2019. године, наш број 535 од 18.02.2019. године, Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-655/2019 од 25. јануара 2019. године, Кадровским планом за Завод за јавно здравље Лесковац за 2018. годину и исказаним потребама ЗЗЈЗ Лесковац, за

 

Једног вишег санитарног техничара/санитарно-еколошки инжењер

 

  1. Текст огласа објавити код Националне службе за запошљавање у публикацији „Послови“ и интернет страници Министарства здравља

 

  1. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање у публикацији „Послови“

 

  1. Задужује се стручна служба Завода за јавно здравље Лесковац да спроведе поступак објављивања огласа у складу са овом одлуком.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Министарства здравља, Закључком 51 број: 112-655/2019 од 25. јануара 2019. године,  дала је сагласност Заводу за јавно здравље Лесковац за пријем у радни однос на неодређено време 1 здравственог радника са вишом, односно високом струковном школом здравствене струке.

Кадровским планом за Завод за јавно здравље Лесковац за 2018. годину, одређено је да укупан број запослених може бити највише до 98.

Завод за јавно здравље Лесковац тренутно има мањи број запослених, тако да је реализација ове одлуке и запошљавање 1 новог запосленог у складу са Кадровским планом за Завод за јавно здравље Лесковац за 2018. годину.

 

 

вд директор

др Александра Николић