Специјална болница за реуматске болести Нови Сад

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 106/2018) а у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-655/2019 од 25. јануара 2019. године, в.д. директор Специјалне болница за реуматске болести Нови Сад расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

на неодређено време са пуним радним временом

 

Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти - ФИЗИЈАТАР – 1 (један) извршилац           

Опис послова: Обавља преглед и анализу медицинске документације, узима анамнезу и хетероанамнезу пацијената, општи специјалистичко клинички преглед и посебно стање са аспекта реуматолошког обољења и последица истог, испитивање функција кичменог стуба, зглобова и локомоторног апарата, ординирање потребног допунског испитивања, утврђивање дијагнозе и предлаже план лечења и медицинске рехабилитације са давањем писменог упутства физиотерапеутима, радним терапеутима о прописаном третману; Врши поновне контролне прегледе у циљу допуне информација везаних за први (предходни) преглед, разматра лабораторијско дијагностичке налазе, извештаје физиотерапеута о извршеним мерењима и спровођењу физикалне терапије, налазе и мишљења лекара других специјалности (реуматолога, интернисте, имунолога, неуролога, неурохирурга, радиолога, клиничког биохемичара и др. по потерби) и врши поређење претходног налаза са насталим променама лечењем и рехабилитацијом; Даје предлог даљег третмана за изабраног лекара као и савет физиотерапеутима и самом болеснику; Учествује у конзилијарним прегледима; Води одређен број хоспитализованих пацијената по устаљеној процедури пријема, дијагностике, лечења и рехабилитације; Учествује у визити и подноси извештај за пацијенте које је хоспитализовао; Води податке од значаја за свој рад, науку и струку и учествује у раду стручних тела и комисија по позиву или избору; Обавља и друге послове из своје специјалности по налогу или самоиницијативно у циљу унапређења свог рада и рада Службе.

Услови:

  • VII-2 степен стручне спреме или стечено високо образовање на интегрисаним академским студијама из области медицине и завршена специјализација у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника,
  • завршен медицински факултет,
  • положен стручни испит,
  • положен специјалистички испит из физикалне медицине и рехабилитације,
  • лиценца,
  • 5 година радног искуства.

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа.

Као докази о испуњености услова огласа подноси се диплома о завршеном факултету, уверење о положеном специјалистичком испиту, уверење о положеном стручном испиту, дозвола за рад-лиценца издате од надлежне коморе или решења о упису у комору (ако кандидат није у радном односу), доказ о радном искуству (потврда послодавца, уговор о раду, раднa књижица или други доказ о радном искуству).                                                                                          

Докази о испуњености услова огласа подносе се у овереној фотокопији.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаву са документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Специјална болница за реуматске болести Нови Сад, ул. Футошка 68, са назнаком „За јавни оглас за радно место - Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти - Физијатар“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Избор између пријављених кандидата врши се на основу приложене документације из које се цени испуњеност услова.

Кандидати могу бити позвани ради пружања додатних података који могу бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током школовања, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања, итд).

Ако последњи дан рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног празника, рок за подношење пријаве истиче првог нарадног радног дана.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

др Негован Стојшић