Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине - Нови Сад

На основу Одлуке в.д. директора Института број 1008 од 03.04.2019. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос: Једног (1) извршиоца на одређено време до повратка  запослене са трудничког боловања, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца.

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ТЕХНИЧКЕ И УСЛУЖНЕ ПОСЛОВЕ (РУКОВОДИЛАЦ  ПОСЛОВА ТЕХНИЧКОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА) - у Одељењу за техничке и услужне послове

Опис посла:

-организује и надзире рад свих сервиса у Одељењу

У области заштите од пожара:

-спроводи превентивне мере заштите од пожара утврђене Законом, другим прописима и овим правилима;

-редовно контролише функционисање уређаја за аутоматску дојаву и аутоматско гашење пожара и у случају неисправности одмах предузима потребне мере за спречавање нежељених последица и довођење уређаја у исправно стање;

-утврђује број и размештај противпожарних апарата, хидрантске и друге опреме, контролише њихову исправност и предузима потребне мере ради њихове замене, поправке, сервисирања и сличних интервенција;

-учествује у припреми предлога правила и других аката из области заштите од пожара и после њиховог доношења, спроводи тим актима утврђене мере које су му стављене у задатак;

-непосредно контролише спровођење утврђених или наложених мера заштите од пожара и у случају констатовања одређених неправилности и недостатака, због којих постоји непосредна опасност од избијања пожара, без одлагања налаже или предлаже директору (помоћнику директора) хитно отклањање уочених неправилности или забрану рада;

-учествује у припреми програма и спровођењу основне обуке запослених и у практичној провери њихових знања из области заштите од пожара;

-редовно извештава директора или помоћника директора о свим појавама, променама и проблемима из области заштите од пожара и предлаже предузимање конкретних мера;

-прати прописе из области заштите од пожара, као и техничка достигнућа из те области и у складу с тим, предлаже и предузима потребне мере ради унапређења заштите од пожара;

-предлаже и контролише спровођење мера и норматива заштите од пожара приликом адаптација, реконструкција, поправки и сервисирања које се врше у објектима;

-обавља и друге послове из области заштите од пожара. 

-координира послове из области безбедности и заштите на раду, заштите животне и радне средине

-води неопходну коресподенцију и сарађује са надлежним органима и службама уз сагласност директора Института

-води прописане евиденције

-саставља прописане извештаје из делокруга одељења

-чува документацију одељења

-за свој рад одговара директору Института

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

  • Да поседује стручну спрему VII-1 степен – завршен факултет техничких наука
  • Положен стручни испит из области заштите од пожара
  • Поседовање сертификата о управљању медицинским отпадом

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеном факултету

-Доказ о положеном стручном испиту

-Сертификат из области управљања медицинским отпадом

-Фотокопију из матичне књиге венчаних (уколико су диплома, уверење и лиценца издати на девојачко презиме)
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

 

Једног (1) извршиоца на одређено време до 6 месеци, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца:

 

ШЕФ СЕРВИСА ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ (ДОМАР/МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА-ЕЛЕКТРИЧАР) у Одељењу за техничке и услужне послове

Опис посла:

-организује рад у сервису

-обавља послове техничког одржавања

-стара се о примени  прописа заштите на раду

-ради и друге послове по налогу непосредног руководиоца

-за свој рад одговоран је непосредном руководиоцу

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

Да поседује средњу стручну спрему IV степен – средња електротехничка школа

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној средњој електротехничкој школи

-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

 

Једног (1) извршиоца на одређено време до 6 месеци, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца:

 

ВОЗАЧ  САНИТЕТСКОГ  ВОЗИЛА У БОЛНИЧКИМ УСТАНОВАМА у Одељењу за техничке и услужне послове

Опис посла:

- према налогу и потреби врши превоз дању и ноћу

- води евиденцију пређене километраже и утрошка горива,

- обавља и друге послове из свог делокруга рада а по налогу непосредног руководиоца

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

  • Да поседује средњу стручну спрему IV степен – завршену средњу саобраћајну школу
  • Положен возачки испит Б категорије

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној средњој саобраћајној школи

-Лекарско уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом

-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас- назначити за које радно место се конкурише“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

  

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Доц.др Јелена Антић