Дом здравља Раковица

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 БЕОГРАД

Краљице Јелене број 22

 

 

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ,  на пословима:

 

- ЗУБНОГ ТЕХНИЧАРА– 1  извршилац

 

УСЛОВИ:  средња медицинска школа-одсек за зубног техничара, IV  степен стручне спреме,

                    положен стручни испит, дозвола за рад-лиценца, раднос искуство најмање 6 месеци

                    у звању зубног техничара

 

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

-фотокопију дипломе о средњој  медицинског школи-одсек за зубног техничара,

-фотокопију уверења о положеном  стручном испиту,

-фотокопија дозволе за рад-лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису у комору,

-уверење да кандидат није осуђиван

-уверење да се против кандидата не води кривични поступак,

-кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаворемене пријаве се неће разматрати.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Одлука о избору ће бити објављена на огласној таби поред писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљице Јелене број 22, Београд.

 

ПРИЈАВЕ  СЛАТИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ:

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА

11090 Београд, улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „ЗА ОГЛАС“

Или лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Прим др Добрила Васић