Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница''

На основу члана 37., став 4. тачка 1) Закона о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 1/2015, 3/2018 - Споразум и 106/2018), Кадровског плана за Болницу  за 2018. годину, број: 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године и Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр. 03-2174/1 од 10.04.2019. године, а на основу овлашћења из чл. 23. тачка 11) Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, в.д. директора специјалне болнице расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време ради замене

привремено одсутног запосленог

           

-Возач санитетског возила у психијатријским установама специјализованим за психијатрију - 1 извршилац.

 

Опис послова:

"– врши хитан санитетски превоз пацијената;

– врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан;

– помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;

- вози техничко возило;

- уредно води путне налоге;

- преузима веш за прање из организационих јединица Болнице, дистрибуира и предаје га Перионици, преузима чист веш из Перионице и дистрибуира до организационих јединица Болнице;

- носи лабораторијски материјал на преглед у друге установе и узима резултате;

- одржава хигијену транспортних средстава којима се дистрибуира рубље и други материјал;

- дужан је да поштује хигијенске нормативе и стандарде и да води рачуна да се путеви чистог и прљавог веша не укрштају;  по потреби врши превоз хране од Кухиње до болничких одељења и враћа празну амбалажу од болничких одељења до Кухиње;

- брине о противепидемиолошкој заштити и хигијенско- епидемиолошкој ситуацији у делокругу своје одговорности и предузима неопходне мере за спречавање и сузбијање интрахоспиталних инфекција у Болници;

– одржава, прати и води евиденцију о исправност возила и опреме у возилу;

- спроводи програме радне и окупационе терапије пацијената у сарадњи и координацији са надлежним запосленима који су одговорни за спровођење психосоциорехабилитационог третмана пацијената;

- обавља и друге послове из домена своје струке, по налогу непосредног руководиоца;

- непосредно је одговоран пословођи Гараже."

 

Радни однос се, због рада у психијатрији и непосредног контакта са пацијентима, заснива са скраћеним радним временом у трајању од 36 часова недељно Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Болнице бр. 03-1812/1 од 23.03.2018. године, бр. 03-3578/1 од 29.05.2018. године, бр. 03-5150/1 од 22.08.2018. године, бр. 03-6685/1 од 29.10.2018. године, бр. 03-7663/1 од 11.12.2018. године, бр. 03-7885/3 од 28.12.2018. године и бр. 03-985/3 од 01.03.2019. године који се односе на:

 

Стручна спрема /образовање:  

– средње образовање

 

Додатна знања/испити:

– возачка дозвола Б категорије.

 

            Сваки кандидат дужан је да уз пријаву - биографију приложи следећу документацију:

            - Пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом становања и контакт телефоном;

- оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању траженог профила;

            - оверену фотокопију возачке дозволе Б категорије;

            - фотокопију извода из матичне књиге рођених;

- фотокопију уверења о држављанству;

- фотокопију важеће личне карте.

 

За наведено радно место предвиђен је пробни рад у трајању од 3 месеца.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.    

Оглас се објављује и на wеб сајту Министарства здравља РС.

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић