КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“

   На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“,бр. 106/2018), члана 23. став 1.тачка 4, Статута Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, у складу са Кадровским планом Установе, вршилац дужности директора Клинички- болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА РАДНА МЕСТА

 

 

1.Медицинска сестра – техничар ( 19 извршилаца ) рад на одређено време,најдуже до шест месеци, због повећаног обима посла

 

  1. Лабораторијски техничар у дијагностици ( 1 извршилац) , рад на одређено време, најдуже до шест месеци, због повећаног обима посла

           

  Опис радног места под 1:

  Обавља послове здравствене неге болесника и потребне терапијске процедуре, у складу са садржајем рада одељења, односно одсека; врши припрему болесника за дијагностичке процедуре; води медицинску документацију неопходну за увид у здравствени статус болесника; за свој рад одговара главној - надзорној медицинској сестри /техничару Одељења – Одсека.

 

  Опис радног места под 2:   

     Прима, припрема и обрађује биолошки материјал за рад, у складу са садржајем рада одсека; припрема једноставне растворе потребне за рад; самостално изводи рутинске лабораторијске анализе и издаје резултате; брине о чистоћи и одржавању лабораторијских апарата и других лабораторијских уређаја; стерилише материјал за рад; припрема и микроскопира нативне препарате; води прописану медицинску документацију; за свој рад одговара надзорном техничару Одсека.

 

   Услови под 1и 2:

 

   - Средње образовање, у складу са Каталогом радних места;

   - Стручни испит;

   - Лиценца;

   - Знање рада на рачунару

   - Најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању;  .

 

 

       Уз пријаву заинтересовани кандидати за радно место под  1 и 2 подносе следеће доказе о испуњености услова; оверену копију дипломе о завршеној Средњој медицинској школи,оверену копију уверења о положеном стручном испиту,решење о издавању лиценце,краћу бографију са пропратним писмом.

        

 

      Пријаву доставити на адресу;КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“,Хероја Милана Тепића бр 1, или лично Архиви Установе,Ул.Јована Мариновића бр. 4, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“и на сајту Министарства здравља.

 

                                                                                                                    

 

В Д Директора Установе

Проф.др Владимир Ђукић