Општа болница Кикинда

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („.Сл.гласник РС“ бр 1/2015) а у складу са Кадровским планом за Општу болницу Кикинда за 2018. годину, Министарства здравља Републике Србије бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018..године и Одлуке директора Опште болнице Кикинда бр. 01-14 /14 од  16.04.2019.године, расписује се :

 

 

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

  1. Медицинске сестре – техничара на инфективном одељењу - 1 извршилац, на одређено време у трајању до 6 месеци, са пуним радним временом за рад на Одељењу за инфективне болести због повећаног обима послова
  2. Медицинске сестре – техничара на осталим болничким одељењима - 1 извршилац, на одређено време у трајању до 6 месеца, са пуним радним временом за рад на Одељењу за ортопедију и трауматологију због повећаног обима послова
  3. Медицинске сестре– техничара на осталим болничким одељењима, - 1 извршилац, на одређено време, са пуним радним временом за рад у Одељењу за ортопедију и трауматологију ради замене одсутног запосленог за време коришћења неплаћеног одсуства
  4. Домар/мајстор одржавања –електричар- 1 извршилац, на одређено време, у трајању до 6 месеца, са пуним радним временом за рад у Одељењу за техничко одржавање објеката, опреме, грејање и информатику због повећаног обима послова 

 

Услови за обављање послова под редним бројевима 1, 2 и 3– завршена средња медицинска школа, положен стручни испит и најмање шест месеци искуства у наведеном занимању и поседовање лиценце.  

Опис послова под редним бројевима 1, 2 и 3: планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о  чему  води  прописану  медицинску  документацију;  обавља  медицинске  мере  код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама;  учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;

 

Услови за обављање послова под редним бројем 4 - завршена средња школа

Опис послова под редним бројем 4: обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава;обавља механичарске / електричарске / водоинсталатерске / браварске / столарске / лимарске / молерске / и сл. послове, као и друге радове одржавања и поправки; припрема објекте, опрему и инсталације за рад;обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама;пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара;прати параметре рада и подешава опрему и постројење;обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања;води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројевима  1, 2 и  3 подносе:

  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;
  • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
  • Оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу)
  • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву за послове под редним бројем 4 подносе:

  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи;
  • Кратку биографију са адресом и контакт телефоном

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

            Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Рок за подношење пријаве на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Кикинда (Кадровска служба) – Ђуре Јакшића 110, 23300 Кикинда с назнаком „ за Оглас“.

 

 

Д и р е к т о р

Опште болнице Кикинда

Др Мирко Стојисављевић