Дом здравља Ивањица

На основу Одлуке директора Дома здравља Ивањица број 277-2/2019/1 од 16.04.2019. године, а у складу са Закључком 51 број: 112-2980/2019 од 26. марта 2019. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажаовање код корисника   јавних   средстава, а у вези са тим дописа    Министарства здравља Републике Србије 51 Број  112-01-295/2019-02  од  04. априла 2019. године,  Дом здравља Ивањица, расписује

 

ДОМ ЗДРАВЉА ИВАЊИЦА

 

 

            Расписује оглас за пријем  у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, за:

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР: 1 ИЗВРШИЛАЦ - Служба Стационар са хемодијализом.

 

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Ивањица.

 

Услови  за заснивање радног односа:

 

      а) Стручна спрема/образовање – средње образовање.

 

б) Додатна знања/испити/радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре/техничара.

 

Заинтересовани кандидати као доказ о испуњености наведених услова подносе следећа документа:

  • пријаву са кратком биографијом, адреса, контакт телефон,
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној медицинској школи,
  • оверену фотокопију положеног стручног испита и Решење о упису у Именик Коморе медицинских сестара у здравствених техничара Србије,
  • извод из књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме)
  • доказ о радном искуству

  

Пријаве и доказе о испуњености услова кандидати могу предати лично у Служби за техничке и сличне послове - Одсек за административно-правне послове Дома здравља Ивањица у Ивањици, Улица 13. сепрембар број 39, радним данима од 07-15 часова или поштом на адресу  Дома здравља Ивањица у Ивањици, Улица 13. сепрембар број 39, са назнаком  „Пријава на оглас за заснивање радног односа“.

 

Рок за подношење пријава је  8 (осам)  дана, од дана  објављивања на Сајту Министарства здравља Републике Србије и на огласној табли  Националне службе за запошљавање.

 

Неблаговремене и неисправне пријаве неће се разматрати.

 

Решењем директора формирана је Комисија која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата исте рангирати на основу обављеног разговора - интервјуа са њима.

 

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос доноси директор, на основу извештаја Комисије, у року од 30 дана, од дана истека рока за подношење пријава кандидата.

 

За све информације можете се обратити на телефон 032/662-039.

 

Докази приложени уз пријаву биће враћени кандидатимакоји нису примљени у радни однос само на њихов захтев.

 

 

Д И Р Е К Т О Р

Др Јелена Стојковић