Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“

Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni Glasnik Republike Srbije“ broj 106/2018), te saglasnosti Ministarstva zdravlja za novo zapošljavanje br.112-7259/2018

 

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“ RASPISUJE

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME

 

 

Jednog (1)  kontiste    za potrebe Odeljenja računovodstvenih i finansijskih poslova, na neodređeno vreme – za puno radno vreme.

 

Opis radnog mesta:

Prati i primenjuje propise iz oblasti računovodstva, budžetskog sistema, poreskih i drugih zakona.

Preuzima, kontira i knjiži računovodstvene isprave za glavnu knjigu, i pomoćne evidencije, izvode dinarskih i deviznih računa, blagajne ličnih primanja, ulaznih i izlaznih računa, utrošak materijala.

Vrši kontrolu i pregled proknjiženih stavki i usaglašava analitičku evidenciju sa glavnom knjigom.

Usaglašava evidencije sa knjigom ulaznih i izlaznih računa, kontroliše podatke za poreske prijave i knjiži ih.

Usklađivanje obaveza i potraživanja sa dužnicima i poveriocima.

Usaglašava podatke iz knjigovodstvene evidencije sa prometom fiskalnih kasa.

Usaglašava analitiku kupaca i dobavljača sa sintetikom.

Usaglašava finansijske knjige sa materijalnim knjigama.

Učestvuje u implementiranju novih programskih rešenja u službi. Učestvuje u usklađivanju godišnjih i vanrednih popisa imovine i obaveza.

Prati dospeća potraživanja i priprema dokumentaciju za utuženje.

Usklađuje promet i stanje glavne knjige sa dnevnikom i pomoćne knjige sa glavnom knjigom.

Zaključuje poslovne knjige u propisanom roku.

Sarađuje sa drugim službama poslodavca u vezi sa ispostavljanjem i kretanjem knjigovodstvenih isprava i finasijskih dokumenata.

Dužan je da prati propise iz svog delokruga u saradnju sa Šefom svoje službe.

 

Za svoj rad i sredstava rada koja su mu poverena odgovara rukovodiocu finansijsko-računovodstvenih poslova.

 

Potrebni uslovi:

Stručna sprema/obrazovanje:

 

  • srednje obrazovanje 4. stepena ekonomskog smera, ekonomski tehničar

 

Dodatna znanja, ispiti i radno iskustvo:

 

  • znanje rada na računaru

 

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

  • prijavu na oglas
  • kratka biografija
  • fotokopija diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila,
  • fotokopiju lične karte
  • dokaz o vakcinisanom statusu iz Doma zdravlja za lica rođena posle 1971.g.

 

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati

poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

Odeljenje za pravne i opšte poslove

24420 KANJIŽA, NARODNI PARK B.B.

 

Sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove kontiste

    

 

Direktor Specijalne bolnice:

Dr med. Slobodanka Drndarski