Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 106/2018) kao i člana 6. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci, dana 16.04.2019. raspisuje se sledeći:

 

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

  1. a) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca za 1 izvršioca na radnom mestu:

                                                                                              

KUVAR

USLOVI:

-              stečeno srednje obrazovanje u trajanju od tri godine ili V tepen stručne spreme,

-              završena ugostitelјska škola za kvalifikovane radnike, smer kuvar.

OPIS POSLOVA:

-              učestvuje u pripremi jelovnika,

-              utvrđuje potrebne količine namirnica na osnovu normativa i rezervacija i sastavlјa listu za nabavku namirnica,

-              kontroliše kvalitet ispravnost i količinu namirnica koje ulaze u kuhinju iz magacina i neispravne vraća u magacin o čemu obaveštava glavnog kuvara,

-              samostalno obrađuje namirnice i priprema sve vrste jela po jelovniku, normativima ishrane i prema utvrđenoj recepturi,

-              finalizira spremanje jela, određuje boju, aromu, gustoću i specifičnost jela,

  • priprema i oblikuje sve vrste poslastica,

-              kontroliše kvalitet pripremlјenog jela,

-              vrši serviranje jela,

-              u odsustvu glavnog kuvara vrši obračun dnevnog trebovanja i trebuje robu iz magacina,

-              održava higijenu kuhinje: čisti radne površine, odstranjuje pokvarenu i zagađenu hranu, iznosi smeće, čisti kuhinju na kraju radnog vremena,

-              po potrebi pere kuhinjsko posuđe, opremu i radni prostor,

-              vodi evidenciju i odgovoran je za sitan inventar u upotrebi,

-              obavlјa i druge poslove iz svoje struke po nalogu glavnog kuvara,

-              obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice,

ODGOVORNOST:

-              za svoj rad je odgovoran glavnom kuvaru.

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402, 063223066

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. -  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

v.d. direktora:

mr sc. med. dr ZoricaĆulibrk