Завода за здравствену заштиту радника “Ниш”

На основу члана  члана 7. и 8.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС” број 106/2018), члана 6. и 7.  Појединачног колективног уговора Завода за здравствену заштиту радника “Ниш” број 196 од 18.01.2016. године,  Кадровског плана Завода за здравствену заштиту радника “Ниш” број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, Одлуке о расписивању јавног огласа за пријем у радни однос  број 1604 од 11.04.2019. године, Директор Завода за здравствену заштиту радника “Ниш” расписује

 

ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом због   

повећаног обима посла

 

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом због повећаног обима посла и то за следеће радно место:

 

Доктор медицине  за рад на пословима изабраног лекара у Служби опште медицине

     -1 (jedan) извршилац

 

II

За заснивање радног односа за послове из тачке 1 овог Огласа важе општи услови утврђени Законом о раду ( “Службени гласник РС” бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013 и 75/2014).

 

III

Поред општих услова утврђени су и посебни услови на основу Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Заводу за здравствену заштиту радника “Ниш” број 1043  од 23.03.2018.године  и то:

 

  • завршен Медицински факултет
  • положен стручни испит
  • лиценца издата од Лекарске коморе или решење о упису у Лекарску комору

 

IV

 Уз пријаву се подносе оверене фотокопије следећих докумената и то :

 

  • диплома о завршеном Медицинском факултету
  • потврда о положеном стручном испиту
  • лиценца или решење о упису у именик Лекарске коморе

 

V

Поред тражених докумената уз пријаву за оглас доставља се:

 

- лична и радна биографија са адресом, контакт телефон и е-маил адресом,

- фотокопија личне карте,

- извод из матичне књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме),

- потврда односно уверење издато од стране Националне службе за запошљавање да се лице

  налази  на евиденцији Националне службе за запошљавање као незапослено лице,

- писана сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос.

 

Подаци o личности се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује

Завод за здравствену заштиту радника “Ниш”.

 

VI

Пре заснивања радног односа изабрани кандидат је  дужан  да достави:

 

- лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни

   однос,

- уверење да се против њега не води кривични поступак ( уверење издаје суд)

- извод из казнене евиденције МУП-а да није осуђиван за кривично дело које га чини

  неподобним за рад у здравственој установи.

 

Уколико изабрани кандидат не достави горе наведена документа у захтеваном року са њим се неће засновати радни однос.

Кандидати који испуњавају услове конкурса могу бити  позвани на разговор ради пружања додатних информација уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

 

VII

Оглас објавити на веб страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Завода за здравствену заштиту радника “Ниш”.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на веб  страни Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати  поштом на адресу Завод за здравствену заштиту радника “Ниш”  улица Војислава Илића б.б. 18108 Ниш, са назнаком „за конкурс за запошљавање“ или доставити лично у Завод за здравствену заштиту радника “Ниш” на исту адресу, у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

VIII

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Завода за здравствену заштиту радника “Ниш”.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон : 018/232-801

 

 

ЗАВОД  ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

РАДНИКА “НИШ”

ДИРЕКТОР

др Слађана Мајкић

спец.мед.рада