Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

"ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА, РАСПИСУЈЕ


О    Г    Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  ОДРЕЂЕНО   ВРЕМЕ

    ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА   

  1. Радно место:   СПРЕМАЧИЦА  ,  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ

                           ОБИМА ПОСЛА  СА ПУНИМ  РАДНИМ  ВРЕМЕНОМ  

                                                                  ЈЕДАН ИЗВРШИЛАЦ У ТРАЈАЊУ ОД ДВА МЕСЕЦА

  Услови: - Основна школа, без искуства.

                   

Опис послова СПРЕМАЧИЦА  

 

- обавља послове одржавања хигијене и спровођења мера санитарно хигијенског режима;

– спрема и уређује собе и просторије за боравак корисника;

 – приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама, инвентару и опреми; – прати стање залиха потрошног материјала и ситног инвентара за потребе одржавања чистоће.

- одржава хигијену хотелских и болесничких соба у целости,

- врши дезинфекцију ,

- износи смеће, брише прашину, чисти тоалете, пере прозоре и др.

- ради на одржавању хигијене ходника, канцеларија , степеништа wc, и других радних просторија,

- задужене су за замену постељине , проверавају чистоћу пешкира , хигијену и стање инвентара,

- старају се о правилној употреби средстава за одржавање хигијене ,

- одговорна је за средства којима се дужи и  дужне су да одржавају зеленило у објекту.

- обављају и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

– оверена фотокопија сведочанства ;

– уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);
- фотокопија личне карте,

  1. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, и на web страници Mинистарства здравља , задњи дан за пријављивање је 24.04.2019. године.
    3. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији , као и непотпуне, неуредне и неблаговремене, неће се разматрати.

  Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа ,достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, Ул Краља Милана број 16, 16246 Сијаринска бања , са назнаком "ПРИЈАВА НА ОГЛАС" ,   до 24.04.2019. године.

 

 

ВД   Д и р е к т о р

Прим др Зоран Раденковић,

физијатар