Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

"ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА, РАСПИСУЈЕ


О    Г    Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  ОДРЕЂЕНО   ВРЕМЕ

 

           

  1. Радно место: ПОМОЋНИ РАДНИК ( ПРАЉА СУЂА ) за пријем у радни однос на

ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ,  уз трајању од два месеца , један извршилац.

 

               Услови: основно образовање, без искуства.

 

- Опис послова:

 

- одржава хигијену у просторијама и санитарним чворовима;

– одржава чистоћу и износи смеће- отпадке од хране и води рачуна да са отпацима не баца инвентар;

 – приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама и инвентару;

 – прати стање залиха потрошног материјала за потребе одржавања чистоће.

- припрема уређаје за прање крупног и ситног кухињског посуђа,

- одговоран је за правилну употребу машине за прање судова,

- пажљиво рукује посуђем приликом прања како би се сачувало од лома и одговоран је за причињену штету,

- обавља и друге послове по налогу предпостављеног

 

Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

– оверена фотокопија ,сведочанство о завршеном основном образовању; 

– уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);
- фотокопија личне карте.

  1. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, и на web страници Mинистарства здравља , задњи дан за пријављивање је 24.04.2019 . године.    
    3. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији , као и непотпуне, неуредне и неблаговремене, неће се разматрати.

  Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа ,достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, Ул Краља Милана број 16, 16246 Сијаринска бања , са назнаком "ПРИЈАВА НА ОГЛАС" ,   до 24.04.2019. године.

 

ВД   Д и р е к т о р

Прим др Зоран Раденковић,

физијатар