Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

"ГЕЈЗЕР" СИЈАРИНСКА БАЊА
О    Г    Л   А   С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА  ОДРЕЂЕНО   ВРЕМЕ

 ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА

  1. Радно место: КОНОБАР, НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ

                                ПОВЕЋАНОГ    ОБИМА ПОСЛА  У ТРАЈАЊУ  ОД ДВА МЕСЕЦА

                                СА ПУНИМ  РАДНИМ  ВРЕМЕНОМ ........................   1  извршилац.

 

  Услови: - средње образовање,  смер конобар,

        

Опис послова:

- послужује храну и пиће у угоститељским објектима

- прима нарудџбине и преноси производним одељењима ( кухиња-шанк)

- води рачуна о квалитету  и брзини услуживања

- одговоран је за правилност маркирања - фискализовања испоручених услуга и наплату истих,1

- одговоран је за личну хигијену и уредност на послу

- одговоран је за поштовање кућног реда и кодекса понашања,

- обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца

 

 

Уз пријаву са биографијом подносе се следећа документа у оргиналу или овереној копији

– оверена фотокопија дипломе  којом се потврђује стручна спрема;

– уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09);
- фотокопија личне карте,

  1. Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, и на web страници Mинистарства здравља , задњи дан за пријављивање је 24.04.2019. године.
    3. Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији , као и непотпуне, неуредне и неблаговремене, неће се разматрати.

  Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа ,достављају се на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Гејзер“ Сијаринска бања, Ул Краља Милана број 16, 16246 Сијаринска бања , са назнаком "ПРИЈАВА НА ОГЛАС" ,   до 24.04.2019. године.

 

 

ВД   Д и р е к т о р

Прим др Зоран Раденковић ,

физијатар