Дом здравља Горњи Милановац

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 106/2018), чл. 19. Статута Дома здравља Горњи Милановац и Одлуке о расписивању огласа бр. 2526 од 18.04.2019.године в.д. директора Дома здравља Горњи Милановац расписује

 

ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време

 

за следеће радно место:

 

- Доктор медицине у хитној медицинској помоћи- један извршилац, пуно радно време

 

Услови у погледу образовања- стечено високо образовање на :

- интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005. године;

- основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 Додатна знања/испити/радно искуство:

-положен стручни испит

-поседовање лиценце

-знање рада на рачунару

-најмање 6 месеци  радног искуства у звању доктора медицине

 

Опис послова послова за наведено радно место утврђен је актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Горњи Милановац.

 

 Уз пријаву на оглас неопходно је доставити следећу документацију:

-кратку биографију;

-оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању (на Медицинском факултету)

-оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

-оверену фотокопију лиценце или решења о упису у лекарску комору

-фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (ако је чипована)

-фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме које се налази на дипломи или уверењима)

-доказ о радном искуству.

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти, са назнаком „Пријава за оглас за пријем у радни однос“, поштом на адресу- Дом здравља Горњи Милановац, ул. Тихомира Матијевића бр. 1,32300 Горњи Милановац или лично у канцеларију бр. 314 (други спрат Дома здравља), ул. Тихомира Матијевића бр. 1, Горњи Милановац, сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли НСЗ – пословница у Горњем Милановцу.

 

Послодавац може позвати кандидате на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове које би требало да обавља.

Кандидат који буде примљен у радни однос, у обавези је да достави лекарско уверење издато од стране лекара специјалисте медицине рада.

 

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати!

 

Оглас је објављен код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.

 

 

в.д. директора Дома здравља Горњи Милановац

др Александар Чивовић