Институт за трансфузију крви Србије, Београд,

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе,  сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава – Закључак 51 Број: 112-2980/2019 од 26.03.2019.год и Одлука директора Института за трансфузију крви Србије број 1825/1, бр. 1826/1 и бр. 1864/1 све од 17.04.2019. године, расписује се:

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос за следећа радна места

 

Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме  – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Средње образовање

Радни однос се заснива на неодређено време трајања. 

Опис посла: одржавање, пуштање у рад и отклањање кварова на опреми, инсталацијама и уређајима из делокруга своје струке; старање о стању алата и уређаја; старање о стању залиха; евидентирање података и др.  

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Кратку биографију

 

Лабораторијски техничар у дијагностици  – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

средње образовање.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Радни однос заснива се на неодређено време трајања. 

Опис посла: процесирање крви, пријем, етикетирање и тријажа крви, припремање лабилних продуката, обезбеђивање техничких услова рада, вођење прописане здравствене документације и др.  

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Фотокопију лиценце
  • Кратку биографију

 

Доктор медицине – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Радни однос се заснива на неодређено време трајања. 

Опис посла: реализација плана и програма прикупљања резерви крви; припрема, контрола и организација рада екипе у Институту и на терену; здравствени прегелд давалаца крви и оцена здравственог стања; старање о здравственом стању давалаца крви. 

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Фотокопију лиценце
  • Кратку биографију

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др Весна Мијуцић