Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац

На основу чл. 7. и 8. Посебног колективног Уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” бр. 106/2018) и Кадровског плана Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац бр. 112-01-200/2018-02, од 20.08.2018. године, в.д. директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“ из Новог Кнежевца, расписује:

 

 

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

На пословима ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ – један извршилац на одређено време до годину дана, са пуним радним временом, у складу са кадровским планом, ради континуитета пружања здравствене заштите.

 

Опис послова:

- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором специјалисте или субспецијалисте,

- спроводи здравствену заштиту становништва,

- учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите,

- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима,

- планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите,

- утврђује време и узрок смрти,

- врши дежурства уколико тако одлучи директор специјалне болнице, уз приправност лекара специјалисте.

 

Услови за заснивање радног односа:

 

Поред општих услова утврђених чланом 24. Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о организацији и систематизацији пословаа Специјалне болнице за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац и то:

  • Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, или

- на основним студијама медицине, у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

  • Положен стручни испит;
  • Поседовање важеће лиценце;
  • Најмање 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Кандидати су обавезни да доставе:

- пријаву на оглас, која садржи краћу биографију,

- оверену фотокопију дипломе о школској спреми,

- доказ о положеном стручном испиту,

- доказ о поседовању важеће лиценце,

- доказ, или наводе о радном искуству и

- обичну неоверену фотокопију личне карте;

 

Рок за достављање пријаве кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови” Националне службе за запошљавање и wеб сајту Министарства здравља Републике Србије.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Обавештење о избору кандидата кандидатима ће бити достављено у року од 30 дана од дана закључења огласа.

Пријаве се достављају на адресу:

Специјална болница за психијатријске болести “Свети Врачеви” Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 85, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком “за оглас за пријем у радни однос”, или лично предати у правну службу Специјалне болнице.

 

Специјална болница за психијатријске болести

“Свети Врачеви” Нови Кнежевац

В.Д. Директор

Миловановић др Јован, психијатар