Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш

На основу чланова 7.,8., и 9., Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр.106/2018) и Одлуке дирктора Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш о потреби заснивања радног односа број 03-4957 /2 од 18.04.2019. године, дате сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком  51 број 112-1932 / 2019 од 26. фебруара  2019. године, директор Института за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ – Ниш проф. др Марина Дељанин Илић расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

            Оглашава се пријем у радни однос  на одређено  радно време,  са пуним радним временом,  до 30.06.2019. године,   за следеће послове:

 

 • ДОКТОР МЕДИЦИНЕ.......................................................................2 извршиоца

 

Опис послова:

 

 • Ради под надзором и контролом непосредног руководиоца и лекара специјалисте;
 • Ради на обради примњених болесника;
 • Ради у дежурству (као млађи дежурни лекар);
 • Ради у амбуланти;
 • Обучава се у раду на дијагностичким ,терапеутским и рехабилитационим поступцима у организационој јединици и функционалној дијагностици;
 • Учествује у стручном и научном раду;
 • Ради на својој едукацији према програму стручног усавршавања (специјализација и сл)
 • Учествује у едукацији болесника и нижег медицинског особља на одељењу;
 • Ради и друге послове које му повери непосредни руководилац а у оквиру своје стручне спреме и нивоа едукације;
 • Обавља друге послове по  налогу директора  Института, помоћника директора за медицинска питаања, начелника одељења, шефа одсека и лекара специјалисте, а у оквиру своје стручне спрме и нивоа едукације;
 • За свој рад непосредно одговара директору Института, помоћнику директора за медицинска питања, начелнику одељења, шефу одељења, лекару специјалисти.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђеним Законом о раду („Сл. Гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/14, 113/2017), кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова у Институту за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш број  03 -155/1  од  08.01.2019.

 

-завршен Медицински факултет,   VII-1 степен стручне спреме, доктор медицине;

Заинтересовани кандидти уз пријаву на оглас подносе у  фотокопији следећа документа:

 

-Диплома о завршеном Медицнском факултату, VII-1 степен стручне спреме, доктор медицине;

-Уверење о положеном стручном испиту за доктора медицине;

                        -Лиценца

-Лична карта;

-Извод из матичне књиге рођених;

-Потпуна биографија кандидата (Curriculum Vitae), са контакт подацима.

-Молба

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије (www.zdravlje.gov.rs).

Рок за подношење пријава је 8 (осам)  дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор, ради пружања додатних информација, које могу бити важне за доношење одлуке о пријему у радни однос.

 

Кандидтатима који не буду изабрани не враћа се конкурсна документација.

 

Пријаве се подносе лично, у затвореним ковертама, или путем поште на адресу: Институт за лечење и рехабилитацију “Нишка Бања“ Ниш, ул. Српских јунака бр.2, 18205 Нишка Бања, са назнаком „За правну службу-Пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено радно  време  до 30.06.2019. године за радно место Доктор медицине“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф др Марина Дељанин Илић