Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница''

На основу 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 1/2015, 3/2018 - Споразум и 106/2018), дописа Министарства здравља бр. 112-01-383/2019-02 од 11.04.2019. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-2980/2019 од 26.03.2019. године, Кадровског плана за Болницу за 2018. годину, број: 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године и Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр. 03-2445/1 од 18.04.2019. године, а на основу овлашћења из чл. 23. тачка 11) Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, в.д. директора специјалне болнице расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријем у радни однос на неодређено време

за послове

 

- Доктор медицине - 1 извршилац.

 

Опис послова:

"Учествује у клиничкој експлорацији пацијента и континуираном праћењу развоја болести пацијента. Учествује у визитама. Посебно се стара о општем здравственом стању пацијента. Под супервизијом лекара специјалисте обавља одређене специфичне медицинске интервенције и поступке. Под супервизијом лекара специјалисте према потреби обавља консултативне прегледе пацијената ван матичног одељења у Болници и врши контролне и амбулантне прегледе. Учествује на стручним састанцима. Одговоран је за законитост свог рада, спровођење принципа из кућног реда и других општих аката Болнице, одлука, ставова и закључака претпостављених. Одговоран је за правилно вођење и обраду целокупне прописане медицинске документације. Кроз историју болести прати пацијентово стање и верификује спровођење свих предузетих мера и поступака из домена свога рада. Наведене послове, по налогу директора обавља и у другим организационим јединицама Болнице. Обавља и друге послове по налогу претпостављених. Непосредно је одговоран начелнику Одељења."

 

Радни однос се, због рада у психијатрији и непосредног контакта са пацијентима, заснива са скраћеним радним временом у трајању од 36 часова недељно Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Болнице бр. 03-1812/1 од 23.03.2018. године, бр. 03-3578/1 од 29.05.2018. године, бр. 03-5150/1 од 22.08.2018. године, бр. 03-6685/1 од 29.10.2018. године, бр. 03-7663/1 од 11.12.2018. године, бр. 03-7885/3 од 28.12.2018. године и бр. 03-985/3 од 01.03.2019. године који се односе на:

 

Стручна спрема /образовање:  

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, из области медицинских наука, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама, из области медицинских наука, у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања/испити:

– стручни испит;

– лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

            Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

 

- Пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом становања и контакт телефоном;

- оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању траженог профила;

            - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

            - оверену фотокопију лиценце;

- потврда о траженом радном стажу;

            - фотокопију извода из матичне књиге рођених;

- фотокопију уверења о држављанству;

- фотокопију важеће личне карте;

 

За наведено радно место предвиђен је пробни рад у трајању од 3 месеца.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.    

 

 

Оглас се објављује и на wеб сајту Министарства здравља РС.

 

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ  БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић

 

    

На основу 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 1/2015, 3/2018 - Споразум и 106/2018), дописа Министарства здравља бр. 112-01-383/2019-02 од 11.04.2019. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-2980/2019 од 26.03.2019. године, Кадровског плана за Болницу за 2018. годину, број: 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године и Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр. 03-2446/1 од 18.04.2019. године, а на основу овлашћења из чл. 23. тачка 11) Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, в.д. директора специјалне болнице расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријем у радни однос на неодређено време

за послове

 

- Службеник за јавне набавке - 1 извршилац.

Опис послова:

"Спроводи послове јавних набавки за потребе Болнице. Учествује у сачињавању Плана јавних набавки и у раду комисија за израду конкурсне документације, оцени понуда, сачињава предлог одлуке о додели уговора, односно о обустави поступка, у складу са законом и прописима којима се регулише област јавних набавки. Iзрађује уговоре о јавној набавци. Одговоран је за спровођење поступка јавних набавки у складу са законом. Евидентира податке о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама. Доставља Управи за јавне набавке и другим надлежним органима извештаје прописане законом. Прати и проучава правне прописе и стручну литературу изузев из економско- финансијске области. Одговоран је за законитост свих правних аката које предлаже директору и органима Болнице из домена своје струке. Прати извршење Плана јавних набавки по различитим критеријумима (позиција Плана, предмет набавке, врсти поступка, броју закључених уговора, добављачима, благовременом покретању поступака јавних набавки). Доставља директору кварталне извештаје о извршеним уговорима у поступцима јавних набавки, најкасније до 10- ог у месецу који следи по истеку тромесечја. Спроводи програме радне и окупационе терапије пацијената у сарадњи и координацији са надлежним запосленима који су одговорни за спровођење психосоциорехабилитационог третмана пацијената. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. Непосредно је одговоран руководиоцу послова јавних набавки."

Радни однос се, због рада у психијатрији и непосредног контакта са пацијентима, заснива са скраћеним радним временом у трајању од 36 часова недељно Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Болнице бр. 03-1812/1 од 23.03.2018. године, бр. 03-3578/1 од 29.05.2018. године, бр. 03-5150/1 од 22.08.2018. године, бр. 03-6685/1 од 29.10.2018. године, бр. 03-7663/1 од 11.12.2018. године, бр. 03-7885/3 од 28.12.2018. године и бр. 03-985/3 од 01.03.2019. године који се односе на:

 

Стручна спрема /образовање:  

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, из области правних наука, пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, из области правних наука, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања/испити:

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом;

- најмање три године радног искуства.     

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

- Пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом становања и контакт телефоном;

- оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању траженог профила;

            - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за службеника за јавне набавке;

- фотокопију сертификата, дипломе, уверења или било ког другог доказа да је кандидат оспособљен за рад на рачунару. Уколико кандидат не поседује неки од набројаних доказа, Послодавац ће обавити тестирање које се односи на познавање рада на рачунару.

- потврда о траженом радном стажу;

            - фотокопију извода из матичне књиге рођених;

- фотокопију уверења о држављанству;

- фотокопију важеће личне карте;

 

За наведено радно место предвиђен је пробни рад у трајању од 3 месеца.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.    

 

Оглас се објављује и на wеб сајту Министарства здравља РС.

 

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ  БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић

 

    

На основу 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 1/2015, 3/2018 - Споразум и 106/2018), дописа Министарства здравља бр. 112-01-383/2019-02 од 11.04.2019. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-2980/2019 од 26.03.2019. године, Кадровског плана за Болницу за 2018. годину, број: 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године и Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр. 03-2447/1 од 18.04.2019. године, а на основу овлашћења из чл. 23. тачка 11) Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, в.д. директора специјалне болнице расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријем у радни однос на неодређено време

за послове

 

- Референт за јавне набавке - 1 извршилац.

 

Опис послова:

            "- припрема документацију и неопходне информације за израду годишњих планова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;

            - води евиденције у складу са прописима, по окончању јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;

            - прикупља и обрађује потребне податке за набавку основних средстава;

            - учествује у спровођењу набавке ситног инвентара;

            - прима документацију и евидентира, разврстава, дистрибуира, контролише исправност и архивира документацију у поступцима јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;

            - припрема податке за израду извештаја о спровођењу јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;

              - води евединцију јавних набавки и ажурира податке у одговарајућим базама;

              - врши набавке у складу са уговорима о јавној набавци и потписаним требовањима;

              - води евиденцију извршене набавке, брине о архивирању и чувању документације;

 

       - прати реализацију уговора у складу са дефинисаним количинама и вредностима у поступцима јавних набавки, изузев у поступцима набавке прехрамбених намирница, лекова, галенских препарата, помоћних лековитих средстава, санитетског материјала, лабораторијског материјала и осталих апотекарских средстава;

             - спроводи програме радне и окупационе терапије пацијената у сарадњи и координацији са надлежним запосленима који су одговорни за спровођење психосоциорехабилитационог третмана пацијената;

             - обавља и друге послове из домена своје струке, по налогу непосредног руководиоца;

- непосредно је одговоран руководиоцу послова јавних набавки."

 

Радни однос се, због рада у психијатрији и непосредног контакта са пацијентима, заснива са скраћеним радним временом у трајању од 36 часова недељно Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Болнице бр. 03-1812/1 од 23.03.2018. године, бр. 03-3578/1 од 29.05.2018. године, бр. 03-5150/1 од 22.08.2018. године, бр. 03-6685/1 од 29.10.2018. године, бр. 03-7663/1 од 11.12.2018. године, бр. 03-7885/3 од 28.12.2018. године и бр. 03-985/3 од 01.03.2019. године који се односе на:

 

Стручна спрема /образовање:  

– средње образовање

 

Додатна знања/испити:

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом.        

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

- Пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом становања и контакт телефоном;

- оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању траженог профила;

            - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за службеника за јавне набавке;

- фотокопију сертификата, дипломе, уверења или било ког другог доказа да је кандидат оспособљен за рад на рачунару. Уколико кандидат не поседује неки од набројаних доказа, Послодавац ће обавити тестирање које се односи на познавање рада на рачунару.

            - фотокопију извода из матичне књиге рођених;

- фотокопију уверења о држављанству;

- фотокопију важеће личне карте;

 

За наведено радно место предвиђен је пробни рад у трајању од 3 месеца.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.    

 

Оглас се објављује и на wеб сајту Министарства здравља РС.

 

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ  БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић

   

 

На основу 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 1/2015, 3/2018 - Споразум и 106/2018), дописа Министарства здравља бр. 112-01-1197/2017-02 од 04.10.2017. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-9406/2017 од 29.09.2017. године, Кадровског плана за Болницу за 2018. годину, број: 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године и Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр. 03-2448/1 од 18.04.2019. године, а на основу овлашћења из чл. 23. тачка 11) Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, в.д. директора специјалне болнице расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријем у радни однос на неодређено време

за послове

- Виши санитарни техничар/ санитарно-еколошки инжењер - 1 извршилац.

Опис послова:

            "Дефинише факторе околине који су потенцијално опасни за здравље пацијената и ширу заједницу. Предузима мере за обављање анализа физичких, хемијских и биолошких фактора у свим медијима околине који могу угрозити здравље становништва, као и за анализу здравствене исправности воде и намирница. Примењује мере за одржавање исправног хигијенско- санитарно- епидемиолошког нивоа у радној и животној околини и предлаже  решења за уклањање негативних фактора у радној и животној средини, као и мера за санацију неповољних здравствено- еколошких услова. Врши стручни надзор над  спровођењем мера дезинсекције, дезинфекције, дезодоризације и дератизације, у складу са законом. Врши надзор над вођењем евиденције о врсти и количини медицинског, фармацеутског, хемијског, комуналног и осталог отпада који се генерише у Болници, о чему, најкасније до 5. у месецу, подноси месечни извештај главној медицинској сестри- техничару Болнице и лицу задуженом за управљање отпадом у складу са Планом о управљању отпадом. Координира превоз отпада и организује одвоз истог. Врши сталну  едукацију запослених о мерама одржавања хигијене и исправно коришћење средстава за чишћење и дезинфекцију о чему, најкасније до 5. у месецу, подноси месечни извештај главној медицинској сестри- техничару Болнице. Прати законске прописе који се односе на заштиту животне средине. Обавља и друге послове по налогу претпостављених. Члан је Комисије за заштиту од болничких инфекција.

 

Непосредно је одговоран главној медицинској сестри- техничару Болнице и шефу Лабораторије."

 

Радни однос се, због рада у психијатрији и непосредног контакта са пацијентима, заснива са скраћеним радним временом у трајању од 36 часова недељно Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Болнице бр. 03-1812/1 од 23.03.2018. године, бр. 03-3578/1 од 29.05.2018. године, бр. 03-5150/1 од 22.08.2018. године, бр. 03-6685/1 од 29.10.2018. године, бр. 03-7663/1 од 11.12.2018. године, бр. 03-7885/3 од 28.12.2018. године и бр. 03-985/3 од 01.03.2019. године који се односе на:

 

Стручна спрема /образовање:  

Високо образовање:

– на струковим студијама првог степена (основне струковне студије), из области медицинских наука, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање две године, из области медицинских наука, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања/испити:

– стручни испит;

– лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.     

 

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

- Пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом становања и контакт телефоном;

- оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању траженог профила;

            - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

- оверену фотокопију лиценце.

- потврда о траженом радном стажу;

            - фотокопију извода из матичне књиге рођених;

- фотокопију уверења о држављанству;

- фотокопију важеће личне карте;

 

За наведено радно место предвиђен је пробни рад у трајању од 3 месеца.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.    

 

Оглас се објављује и на wеб сајту Министарства здравља РС.

 

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ  БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић