Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Р Србија, аутономна  покрајина и локална самоуправа („ Службени гласник РС „ број 106/18), Сагласности Министарства здравља бр. 112-2979/2019 од 26.03.2019.године и Одлуке В.Д. директора болнице број 126/2019  од  19.04.2019. године,  а на  oснову указане потребе,

 

Специјална болница за рехабилитацију – Бања Ковиљача,

расписује

 

            Јавни оглас за пријем у радни однос НА ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом, а најдуже до 31.08.2019. године, за обављање следећих послова:

 

 1. КУВАРИ..........................................................................................................................два (2) извршиоца;
 • Стручна спрема / образовање: средње образовање

 

 1. ПОМОЋНИ КУВАРИ................................................................................................ три (3) извршиоца;
 • Стручна спрема / образовање: средње образовање

 

 1. КОНОБАРИ................................................................................................................... пет (5) изршилаца;
 • Стручна спрема / образовање: средње образовање

 

 1. ПОМОЋНИ РАДНИК НА ПРИПРЕМИ МИНЕРАЛНОГ БЛАТА.......................два (2) извршиоца;
 • Стручна спрема / образовање:основно образовање
 1. СПРЕМАЧИЦЕ.............................................................................................................пет (5) извршилаца;
 • Стручна спрема / образовање:основно образовање.

 

 1. ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА ОДЕЋЕ .........................................................................два (2) извршиоца;
 • Стручна спрема / образовање:основно образовање

 

 1. ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ...................................................................................седам (7) извршилаца;
 • високо образовање-на основним студијама првог степена (основне струковне/академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године, на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године.
 • додатна знања /испити/ радно искуство-стручни испит, лиценца и најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању.

 

    8.ФИЗИОТЕРАПЕУТ ТЕХНИЧАР................................................................осамнаест (18) извршилаца;

 • стручна спрема / образовање: средње образовање
 • додатна знања /испити/ радно искуство-стручни испит, лиценца и најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању

 

 1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР...............................................................шест (6) извршилаца;
 • стручна спрема / образовање: средње образовање медицинска школа
 • додатна знања /испити/ радно искуство-стручни испит, лиценца за медицинску сестру

 

Услови за заснивање радног односа:

 

 • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњености услова из огласа подносе следећа документа:

 

 • уверење о држављанству,
 • диплома о стеченом образовању ,
 • доказ о положеном стручном испиту (за радна места из тачке 7., 8. и 9.)
 • доказ о поседовању лиценце (за радна места из тачке 7., 8. и 9.)
 • доказ о радном искуству (за радна места из тачке 7. и 8.)

 

Рок за подношење пријаве са краћом пословном биографијом и доказима (који се прилажу у овереној фотокопији) о испуњености услова из огласа је 8 ( осам ) дана од  дана  објављивања  на wеб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача, Министарства здравља и Националне службе запошљавања.

 

Непотпуне  и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача.   

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Пријаву на оглас доставити на адресу:

 Специјална болница за рехабилитацију

15316 Бања Ковиљача

Парк бр.4

или директно  у Специјалну болницу за рехабилитацију, сваког радног дана од 08.оо до 14.оо часова, са назнаком „ за оглас за запошљавање“.                                 

 

 

В. Д.  Директора Болнице

Прим. др Александар Јокић