Дом здравља“Земун“

В.Д.Директора Дома здравља „Земун“, Улица Рада Кончара 46, Земун, Београд, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, Статута ДЗ „Земун“ (члан 24.), Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља „Земун“,Сагласности Министарства здравља број  : 112-01-383/2019-02,  Правилника о систематизацији радних места, доноси Одлуку 03 бр. 101  од  19.04.2019. године, којом расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време

 

на радном месту :

 

  1. доктор стоматологије

- 2 извршиоца, са пуним радним временом

 

УСЛОВИ  за заснивање радног односа:

 

- завршен  Стоматолошки факултет - висока стручна спрема

 (VII-1 степен стручне спреме)

-положен стручни испит

-лиценца

- пожељно

 радно искуство у струци најмање 2 (две)  године

 

Кандидат је обавезан да уз пријаву на овај оглас достави следећа документа:

     - Фотокопију дипломе ,уверења о положеном стручном испиту и лиценце (оверене копија)

     - Доказ да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак (уверење издаје суд)

     - Доказ да кандидат није осуђиван (уверење издаје МУП)

     - доказ о радном искуству у струци (фотокопија Уговора о раду и сл....)

    -   Фотокопију личне карте

     - Кратку биографију са обавезним контакт подацима (е-маил и (или) број мобилног телефона)

Пријаву и потребну документацију доставити лично или поштом на адресу: Дом здравља „Земун“, Рада Кончара 46, Земун, Београд, са назнаком: Пријава на Оглас

Оглас објавити код Националне службе за запошљавање, а доставити и Министараству здравља ради објављивања на интернет страници Министрства.

Рок за подношење пријаве је осам дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

У случају већег броја пријављених кандидата, може бити обављен разговор са кандидатима из ужег избора, ради добијање додатних информација које могу бити битне за доношење одлуке о пријему.

Евентуални позив на разговор биће упућен посредством достављених контакт података.

Одлука о избору биће објављена на сајту Дома здравља „Земун“ http://www.dzzemun.org.rs/  од када тече рок за правно поступање по истој.

Кандидати неће бити лично обавештавани, а послата документа неће  бити враћана.

Изабрани кандидат обавезан је да у року од 5 дана, од дана када је обавештен о избору, достави оригинална документа или оверене копије, ради заснивања радног односа.

 

в.д.директора Дома здравља“Земун“

др Александра Цветковић,спец.опште медицине

 

Предмет обрадила:

Светлана Кајнацо,дипл.правник