Општа болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

На основу члана 24. Закона о раду (»Службени  гласник РС» бр.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 и 75/14), члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 106/2018),  члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број:112-01-200/2018-02  од 20.08.2018. године и на основу Одлуке директора Опште болнице »Ђорђе Јоановић» Зрењанин број  01-1695  од  19.04.2019. годинe расписује се:

 

 

О  Г  Л  А  С

 

             

За пријем у радни однос на  ОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

  – до повратка привремено одсутног запосленог

Расписује се јавни оглас за пријем запосленог у радни однос на одређено време са пуним радним временом –до повратка привремено одсутног у Општу болницу  «Ђорђе Јоановић»  Зрењанин, за радно место

 

 

 

  1. 1.  Доктор медицине ...............................................................................................  2 извршиоца

      - за рад на одсеку ПТА са санитетским транспортом пацијената из установе секундарног            

        у установе  терцијарног нивоа здравствене заштите                 

 

 

***Кандидати за радно место под редним бројем 1  морају поседовати VII степен стручне  спреме, завршен  Медицински факултет  и положен стручни испит.

 

       Заинтересовани кандидати треба да приложе:

  • молбу
  • CV
  • оверену фотокопију дипломе
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
  • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
  • лекарско уверење о општој здравственој способности
  • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
  • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

 

Рок за подношење пријава је 8  дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5 са назнаком «ОГЛАС».

 

Назначити у молби датум почетка огласа

 

Оглас важи од  22.04.2019. године до 29.04.2019. године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање