Специјална болница за рехабилитацију „Врањска Бања“

На основу члана 7. и члана  8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 106/2018), обавештења Министарства здравља о давању сагласности  Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавмних средстава  број: 112-01-46/2019-02 од 14.фебруара 2019.године и Одлуке в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију Врањска Бања“ број 352 од 22.04.2019.године,  расписује се

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

               За пријем у радни однос на неодређено време,  са пуним радним временом, рад у сменама,  за радно место :

  1. доктор медицине специјалиста -физијатар, VII ССС, 1 извршилац;
  2. медицинска сестра-техничар, IV ССС, 1 извршилац.

 

        Кандидати под редним бројем 1. треба да испуњавају следеће услове:

Високо образовање:

        -на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године и завршена специјализација из физикалне медицине и рехабилитације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

        -на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године и завршена специјализација из физикалне медицине и рехабилитације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

ОПШТИ/ ТИПИЧНИ ОПИС ПОСЛА:

        -превенира, дијагностикује и лечи болести, и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документације;

        -прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења;

        -реализује специјалистичке, дијагностичко – терапеутске интервенције;

        -поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење;

        -обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем;

      -обавља визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења;

        -врши пријем и збрињавање хитних пацијената;

        -учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

        -обавља консултације са другим здравственим радницима и сарадницима;

        -планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

        -спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности.

 

ДОДАТНА ЗНАЊА/ ИСПИТИ/ РАДНО ИСКУСТВО:

        -стручни испит;

        -лиценца;

        -специјалистички испит;

        -најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

               Кандидати под редним бројем 2. треба да испуњавају следеће услове:

                           -завршена средња медицинска школа, смер општи, звање медицинска сестра-техничар, IV ССС;

                              -положен стручни испит;

                              -поседовање лиценце за рад (ако је кандидат из радног односа) или решења о  упису у именик Коморе медицинских сестара и техничара Србије(ако кандидат није у радном односу).

                       -најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

        ОПШТИ/ТИПИЧНИ ОПИС ПОСЛА:

        -планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;

        -обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;

        -примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;

        -врши припрему болесника и асистира лекару при интервенцијама;

        -учествује  у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;

        -припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;

        -спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;

        -учествује у набавци потребног материјала;

        -одлаже и уклања медицински отпад на прописани начин;

        -обавља послове из области јавног здравља (здравствено васпитање, врши вакцинацију према епидемиолошким индикацијама, врши унос података у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал);

- стерилише инструменте и санитетски материјал потребан за рад на одељењу;

- стара се о правилној исхрани болесника и хигијени болесничких соба;

- купа тешко покретне пацијенте и води их на терапије;

- врши услуживање болесника захтевима физиолошких потреба по собама;

- стара се о хигијени кревета непокретног и тешко покретног болесника;

- води здравствену евиденцију стационарних и амбулантних болесника;

        - пружа сву другу помоћ  болесницима у лечењу и нези;

               Сваки кандидат је дужан да уз пријаву приложи следећу документацију:

- фотокопију дипломе о завршеној школи-факултету (за радно место физијатар и   фотокопија уверења о положеном специјалистичком испиту);

                               - фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

 - фотокопију лиценце издате од надлежне коморе или решења о упису у Комору;

 -фотокопију личне карте;

 -кратку биографију са адресом и контакт  телефоном.

 

               Одлука о избору кандидата донеће се најдаље  у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб страници Специјалне болнице „Врањска Бања“ (www.vranjskabanja.co.rs). Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултату огласа. Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

               Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе  за запошљавање.

Пријаве се подносе лично или препорученом поштом на адресу : Специјална болница за рехабилитацију „Врањска Бања“ 17542 Врањска Бања, Краља Петра I бр. 7, са назнаком: „ЗА ОГЛАС“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

В.Д.  Д И Р Е К Т О Р А

др Слађана Стошић,

спец.ургентне медицине