Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр 4361 од               22.04.2019.год.,а на основу  Закључка 51 број 112-859/2018 од 31.01.2018.године  и Закључка 51 број 112-2980/2019 од 26.03.2019.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Кадровског плана Здравственог центра Ужице за 2018.годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на  неодређено време

 

        

       

      ОЈ Дом здравља Ужице

 1. Доктор медицине изабрани лекар  ......................................................... 1 извршилац
 2. Доктор стоматологије ................................................................................ 1 извршилац
 3. Виши радиолошки техничар ..................................................................... 1 извршилац
 4. Лабораторијски техничар .......................................................................... 2 извршиоца

 

    ОЈ Општа болница Ужице

 1. Доктор медицине ....................................................................................... 1 извршилац
 2. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ....... 2 извршиоца

 

     ОЈ Дом здравља Бајина Башта

 1. Доктор медицине изабрани лекар ............................................................ 1 извршилац

       

        Услови за заснивање радног односа

 

 • За радно место доктор медицине изабрани лекар и доктор медицине – VII степен стручне спреме- завршен медицински факултет и положен стручни испит
 • За радно место доктор стоматологије – VII степен стручне спреме- завршен стоматолошки  факултет и положен стручни испит
 • За радно место виши радиолошки техничар – VI степен стручне спреме-завршена виша или висока медицинска школа ,радиолошки смер и положен стручни испит
 • За радно место медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима –IV степен стручне спреме-завршена медицинска школа,смер медицински техничар и положен стручни испит
 • За радно место лабораторијски техничар –IV степен стручне спреме-завршена медицинска школа,смер лабораторијски техничар и положен стручни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

 

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућем факултету
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

                        

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић