Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 4365  од                         22.04.2019.год  , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

      

                 

        

         ОЈ Дом здравља Ариље

 1. Доктор медицине изабрани лекар ................................................................. 1 извршилац
 2. Помоћни радник ............................................................................................. 1 извршилац

        ОЈ Дом здравља Косјерић

 1. Виша медицинска сестра техничар у амбуланти ............................................ 1 извршилац

        ОЈ Дом здравља Пожега

 1. Доктор медицине изабрани лекар ................................................................. 1 извршилац

        ОЈ Дом здравља Сјеница

 1. Медицинска сестра техничар у амбуланти ..................................................... 1 извршилац

        ОЈ Дом здравља Ужице

 1. Возач у хитној медицинској помоћи ............................................................... 1 извршилац

ОЈ  Општа болница Ужице

 1. Виши физиотерапеут ....................................................................................... 1 извршилац
 2. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ...................... 1 извршилац

  

Услови за заснивање радног односа

 • За радно место доктор медицине изабрани лекар – VII степен стучне спреме ,завршен медицински факултет и положен стручни испит
 • За радно место виша медицинска сестра техничар у амбуланти- VI степен стучне спреме,завршена виша или висока медицинска школа,смер медицински техничар и положен стучни испит
 • За радно место виши физиотерапеут- VI степен стучне спреме,завршена виша или висока медицинска школа,смер физиотерапеутски и положен стучни испит
 • За радна места медицинске сестре техничара у амбуланти и медицинске сестре техничара на осталим болничким одељењима – IV степен стручне спреме,завршенa медицинска школа,смер медицинска сестра  и положен стучни испит
 • За радно место возач у хитној медицинској помоћи – III -IV степен стручне спреме ,завршено средње образовање одговарајућег смера и возачка дозвола Б категорије
 • За радно место спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге-I-II степен стучне спреме,завршена основна школа,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућем факултету одн. школи
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стучном испиту
 • Кратку биографију

                      

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић