Специјална болница „Свети Сава“ Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС, рб 106/2018),  Сагласности Министарства здравлја РС бр. 112-01-00526/2018-02 од 7. маја 2018. године о одобрењу пријема виших мед. сестара (уговорени заспослени који су уз рад завршили вишу школу распоређени на одобрена радна места виших сестара а радна места са ССС са којих су распоређени,  остала упражњена за попуну), Сагласности Министарства здравлја РС бр. 112-01-383/2019-02 од 11. априла 2019. године о одобрењу пријема 1 доктор медицине или спес., указане потребе за пријем у радни однос на одређено време пет извршилаца на радном месту медицинска сестра - техничар до повратка запослених са боловања/неплаћеног одсуства са рада,  (Липић Снежана, Јасна Марков, Данијела Ћирика, Цецилија Грбовић, Анкица Гордић и Сања Ерић), један извршилац на радном месту спремачица у просторијама у којима се пружају здравствене услуге, на одређено време до повратка запослене  са неплаћеног одсуста са рада са пуним радним временом, (Снежана Живанић), доносим

 

 

ОДЛУКУ

о потреби заснивања радног односа

 

I

Утврђује се потреба за заснивањем радног односа са новим запосленим.

 

1)

Један извршилац на неодређено време, са пуним радним временом, за обављање послова радног места,  доктор медицине специјалиста анестезиологије са реаниматологијом и интензивном терапијом, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђени следећи услови:

- Високо образовање (на интегрисаним академским студијама,  по прописима који регулишу високо образовање од  10.9.2005. године или на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10.9. 2005. године.

- стручни испит,

- специјалистички испит из анестезиологије са реаниматологијом и интензивном терапијом, 

- лиценца и

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

 

 

2)

Пет  извршилаца на неодређено време, са пуним радним временом, за обављање послова:

- Медицинска сестра-техничар - ,

за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

утврђени следећи услови:

- ССС медицинска школа,

- стручни испит,

- лиценца и

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

3)

Шест  извршилаца на одређено време до повратка запосленог са боловања/неплаћеног одсуства са рада, са пуним радним временом, за обављање послова:

- Медицинска сестра-техничар - ,

за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

утврђени следећи услови:

- ССС медицинска школа,

- стручни испит,

- лиценца и

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

4)

Један  извршилац на одређено време до повратка запосленог са неплаћеног одсуства са рада, са пуним радним временом, за обављање послова:

- Спремачица у просторијама у којима се пружају здравствене услуге - ,

за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места,

утврђени следећи услови:

- ОШ

II

Сваки кандидат је дужан уз пријаву на оглас приложи и следећу документацију у фотокопији:

  • Диплома о завршеној траженој школи,
  • Уверење о положеном траженом стручном испиту,
  • Лиценца издата од надлежног органа,
  • Кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

III

Послове из тачке 1. ове одлуке и услове за рад на тим пословима пријавити

Националној служби за запошљавање – Филијали за  запошљавање Београд, у складу са законом.

IV

Пријаву на оглас из тачке 3. ове  одлуке, са доказима о испуњености услова за рад на

наведеним пословима, кандидати подносе послодавцу, у року од 8 дана од дана

објављивања огласа у Новинама НЗС,  „Послови“.

 

 

 

ДИРЕКТОР

Др Милан Савић